Polish Czech English French German Portuguese Russian Slovak Spanish
   

50 lat Oddziału PTTK przy HM Legnica  

 • 1250lat
Kliknij na zdjęciu

   

Kluby  

Kluby
SZNURÓWA-Klub Turystyki Pieszej Sznurówa Klub Turystyki Pieszej 
POSEJDON-Klub Żeglarski Posejdon Klub Żeglarski
EKORAMA-Klub Turystyki Rowerowej EkoRama Klub Turystyki Rowerowej
Koło Przewodników PTTK po Ziemi Przemkowskiej Koło Przewodn PTTK po Ziemi Przemkowskiej
Czytaj więcej o naszych klubach
   

 

W związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego zawiesza się do odwołania wszelkie imprezy Oddziału PTTK HM Legnica. 

   

Więcej zdjęć zobacz w Galerii

Developed in conjunction with Eco-Joom.com

   

dlaszkol1

Więcej-kliknij na ogłoszeniu

   
Details

OSW "POSEJDON"                  

                       Proponujemy Państwu miłe spędzenie czasu w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym "POSEJDON" w Kunicach (ok. 4 km od Legnicy) nad brzegiem Jeziora Kunickiego. Zapewniamy dobrą obsługę oraz pomoc w organizacji imprez okolicznościowych, sportowych, rekreacyjnych i rozrywkowych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i nowym cennikiem.

W hotelu oferujemy Państwu 7 miejsc noclegowych w pokojach 2- osobowych oraz w apartamencie, z możliwoscia ustawienia dostawek. Przestronne pokoje wyposażone sa w łazienki z pełnym węzłem sanitarnym. Każdy pokój zapewni Państwu domowa atmosferę, która sprawi, że nawet krótki pobyt u nas będzie doskonałym wypoczynkiem i relaksem. Ważne informacje: - doba hotelowa od 14.00 do 11.00, pokoje na 1 piętrze, zakaz palenia, akceptujemy zwierzęta - sposób zapłaty: gotówka

                     

Osrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy w Kunicach                     

 więcej >>  zdjęcia w galerii na stronie OSW Posejdon 

Spacer długodystansowy Legnica-Karpacz

Details

marsz20141marsz20142marsz20143marsz20144

Spacer długodystansowy Legnica-Karpacz

W dniach 19-20.06.2014 r., dla uczczenia 25-lecia Klubu Turystyki Pieszej „Sznurówa" z Oddziału PTTK przy HM „Legnica", grupa ośmiu śmiałków, głównie z sekcji „Świzdu-Gwizdu", pokonała pieszo trasę Legnica-Karpacz. W skład grupy weszli weterani zaprawieni w turystycznym boju, w tym jedna kobieta. Warto przy tym wspomnieć, że średnia wieku uczestników wyniosła aż 57 lat i siedem miesięcy. To nie była pielgrzymka ani procesja, choć wypadła dokładnie w święto Bożego Ciała

Powiększ - kliknij na ogłoszeniu

Siedziba Oddziału PTTK HM Legnica (2)

Details

.

From Address:
or Map

Siedziba Oddziału PTTK HM Legnica

Details

.
From Address:
or Map

Historia Oddziału PTTK przy HM Legnica

Details

Jeśli został osiągnięty limit przepustowości dotyczący przeglądania i pobierania plików kliknij na strzalka 

Loading ...

Statut

Details

                                                                       S T A T U T
                                                         POLSKIEGO TOWARZYSTWA
                                                     TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
(tekst jednolity)
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 1
1. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, zwane dalej PTTK, powstałe w 1950
roku z utworzonego w 1873 roku Towarzystwa Tatrzańskiego, przekształconego w 1920
roku w Polskie Towarzystwo Tatrzańskie oraz utworzonego w 1906 roku Polskiego
Towarzystwa Krajoznawczego, jest spadkobiercą tradycji i dorobku ideowego, a także
następcą prawnym majątku tych Towarzystw.
2. PTTK jest organizacją pozarządową działającą zgodnie z ustalonym porządkiem
prawnym.
3. PTTK jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność społecznie użyteczną.
Art. 2
1. Terenem działalności PTTK jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego
władz naczelnych jest miasto stołeczne Warszawa.
2. PTTK może tworzyć jednostki organizacyjne poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
jeżeli możliwość taką dopuszcza ustawodawstwo danego kraju.
Art. 3
PTTK posiada osobowość prawną i jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod
Nr 0000100817
Art. 4
PTTK może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, których cele
działania są zbieżne z celami działania PTTK.
Art. 5
5. PTTK używa odznaki organizacyjnej w formie zielonego koła przedstawiającego różę
wiatrów, w które wpisane są: biało-czerwona strzałka kompasu, kontur Polski w kolorze
zielonym z zaznaczonym biało biegiem Wisły oraz biegnący przez środek biały
cieniowany napis PTTK. Wzór odznaki organizacyjnej stanowi załącznik do Statutu
PTTK.
6. Nazwa i odznaka organizacyjna PTTK podlega ochronie prawnej zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
7. Zarząd Główny PTTK używa sztandaru, który ma kształt kwadratowego, dwustronnego
płata materiału wykończonego złotymi frędzlami, przymocowanego do drzewca
zwieńczonego głowicą z metalowymi literami PTTK. Na stronie głównej, prawej, znajdują się trzy pasy poziome jednakowej szerokości o barwach: czerwonej, białej
i czerwonej z odznaką organizacyjną PTTK pośrodku o średnicy stanowiącej 3/5
szerokości. Na stronie odwrotnej, lewej, sztandaru na zielonym tle znajduje się napis
„Tylko poznawszy swój kraj można gorąco go ukochać i owocnie dla niego pracować”.
4. Jednostki organizacyjne PTTK mogą używać sztandaru opisanego w ust. 3 z tym, że
strona odwrotna, lewa jest ustalana przez właściwą jednostkę.
1. Zarząd Główny i zarządy oddziałów PTTK używają okrągłej pieczęci z napisem w
otoku: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, zaś w środku: Zarząd Główny
lub nazwa oddziału oraz innych pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Art. 6
1. Jednostkami organizacyjnymi PTTK są oddziały i jednostki regionalne jako jednostki
terenowe oraz jednostki specjalistyczne.
2. Oddziały PTTK są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa
i posiadają osobowość prawną, którą nabywają z dniem uprawomocnienia się
postanowienia sądu o wpisaniu do rejestru.
3. Jednostki regionalne obejmują obszar województwa i mogą posiadać osobowość prawną,
którą nabywają z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu o wpisaniu do rejestru.
4. Na terenie województwa może być powołana tylko jedna jednostka regionalna.
5. Jednostki specjalistyczne są powoływane przez Zarząd Główny PTTK i działają na
podstawie zatwierdzonych przez niego regulaminów. Centralnymi jednostkami
specjalistycznymi są: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie, Centrum
Fotografii Krajoznawczej w Łodzi, Centralna Biblioteka PTTK im. Kazimierza
Kulwiecia w Warszawie i Ogólnopolskie Centrum Szkolenia Podwodnego KDP PTTK
w Warszawie.
Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
Art. 7
3. Celem statutowym PTTK jest działalność w zakresie kultury fizycznej, kultury, oświaty
i ochrony środowiska.
4. Celami statutowymi PTTK są również inne działania ze sfery zadań publicznych
w zakresie:
1) krzewienia turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku dzieci
i młodzieży, szczególnie w postaci wędrownictwa indywidualnego i grupowego,
organizacji rajdów, złazów, zlotów, spływów, rejsów oraz kolonii i obozów,
2) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym poprzez współdziałanie
z towarzystwami i organizacjami skupiającymi i opiekującym się Polakami oraz
dziedzictwem kultury polskiej za granicą,
3) nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, szczególnie poprzez
kształtowanie postaw społecznych, upowszechniania wiedzy o przeszłości,
współczesności i perspektywach rozwoju Polski, szerzenia kultury turystyki
i zapoznania z poznawczymi, wypoczynkowymi i zdrowotnymi walorami
wędrownictwa,
4) ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz troski
o racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody, 5) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, szczególnie
poprzez opiekę nad miejscami pamięci narodowej i organizację imprez turystycznych
związanych z poznawaniem historii oręża polskiego, a także popierania wszelkich
form wypoczynku służącego rozwojowi sprawności i kultury fizycznej,
6) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
7) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
8) działalności charytatywnej,
9) działalności na rzecz mniejszości narodowych,
10) ochrony i promocji zdrowia,
11) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
12) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw
kobiet i mężczyzn,
13) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
14) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
15) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
16) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
17) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom
społecznym,
18) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działań wspomagających rozwój demokracji,
19)ratownictwa i ochrony ludności,
20) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju
i za granicą,
21) upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
22) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami,
23) promocji i organizacji wolontariatu,
24) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje
pozarządowe w zakresie określonym w pkt. 1-23.
1. PTTK skupia turystów i krajoznawców, stwarza warunki ułatwiające im wędrowanie
i działalność krajoznawczą w kraju i poza jego granicami oraz reprezentuje ich interesy
wobec władz i społeczeństwa.
2. PTTK opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swoich
spraw może zatrudniać pracowników.
3. PTTK może prowadzić działalność gospodarczą, w różnych formach organizacyjnych,
z której dochód służy realizacji celów statutowych.
Art. 8
Realizując określone statutem cele i zadania, PTTK:
1) budzi i pogłębia umiłowanie Polski, jej regionów, kształtuje postawy patriotyczne,
upowszechnia wiedzę o przeszłości, współczesności i perspektywach rozwoju kraju,
2) krzewi zamiłowania krajoznawcze i umiejętności turystyczne,
3) szerzy kulturę turystyki oraz zachęca do wykorzystywania poznawczych,
wypoczynkowych i zdrowotnych walorów wędrownictwa i rekreacji,
4) pomaga w wędrownictwie indywidualnym,
5) przyczynia się do wzrostu sprawności psychofizycznej, zwłaszcza młodzieży i osób
niepełnosprawnych, 6) szerzy wiedzę ekologiczną oraz przyczynia się do ochrony środowiska
przyrodniczego,
7) aktywnie uczestniczy w ochronie dóbr kultury,
8) popularyzuje walory krajoznawcze i turystyczne Polski oraz jej dorobek wśród
turystów zagranicznych oraz ułatwia turystom polskim wyjeżdżającym za granicę
poznawanie walorów krajoznawczych, życia i osiągnięć innych krajów,
9) kultywuje tradycje turystyczne, popularyzuje historię i dorobek PTTK oraz jego
poprzedników, uczestniczy w archiwizowaniu dokumentów związanych z turystyką i
krajoznawstwem.
Art. 9
1. PTTK realizuje cele statutowe i zadania poprzez:
1) strzeżenie i twórcze rozwijanie ideałów swoich poprzedników – PTT i PTK oraz
pomnażanie ich dorobku materialnego,
2) propagowanie krajoznawstwa wśród młodzieży oraz włączanie jej do uprawiania
różnych form turystyki, w tym turystyki kwalifikowanej,
3) popularyzację walorów rekreacji ruchowej,
4) stwarzanie możliwości korzystania z imprez turystycznych, rekreacyjnych
i krajoznawczych organizowanych przez PTTK oraz z jego schronisk, stanic
wodnych i innych obiektów przez wszystkich zainteresowanych,
5) upowszechnianie dorobku intelektualnego PTTK zgromadzonego w Centralnej
Bibliotece im. Kazimierza Kulwiecia w Warszawie, Centralnym Ośrodku Turystyki
Górskiej z Centralną Biblioteką Górską w Krakowie, w Centrum Fotografii
Krajoznawczej w Łodzi, w Ogólnopolskim Centrum Szkolenia Podwodnego KDP
PTTK w Warszawie, regionalnych pracowniach krajoznawczych oraz muzeach
PTTK,
6) działania na rzecz racjonalnego korzystania z zasobów przyrody i dziedzictwa
kulturalnego oraz krzewienia idei zachowania tych wartości dla przyszłych pokoleń,
7) popieranie działań sprzyjających utrwalaniu cech charakterystycznych
poszczególnych regionów, stanowiących istotne elementy tożsamości narodowej
mieszkańców Polski,
8) kontakty i współpracę z organizacjami krajowymi, zagranicznymi
i międzynarodowymi zajmującymi się turystyką,
9) reprezentowanie interesów turystów i krajoznawców wobec organów władzy
publicznej, w tym zgłaszanie postulatów i propozycji odpowiednich regulacji
prawnych oraz wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i samorządowej, w tym związanych z wytyczaniem, znakowaniem i konserwacją
szlaków turystycznych.
2. PTTK w szczególności:
1) umożliwia turystom i krajoznawcom zrzeszanie się w jednostkach organizacyjnych
PTTK i korzystanie w pierwszej kolejności z wszelkich form jego działalności,
2) rozwija turystykę kwalifikowaną we wszystkich jej formach,
3) organizuje i prowadzi obsługę wycieczek oraz innych imprez turystycznych
i krajoznawczych,
4) rozwija różnorodne formy turystyki aktywnej, rekreacji oraz sportu w powiązaniu
z imprezami turystycznymi,
5) wytycza, znakuje i utrzymuje szlaki turystyczne,
6) kształci i doskonali społeczne oraz zawodowe kadry turystyczno-krajoznawcze,
nadaje uprawnienia kwalifikacyjne,
7) ustanawia i nadaje odznaki turystyczne oraz krajoznawcze, 8) organizuje oraz popiera działania zmierzające do zabezpieczenia, ochrony
i zachowania walorów naturalnych, a także kulturowych Polski, między innymi przez
działalność wydawniczą, inicjowanie, zakładanie i prowadzenie muzeów, zbiorów,
bibliotek, pracowni krajoznawczych, itp.,
9) rozwija aktywność kulturalną związaną z turystyką i krajoznawstwem oraz kształtuje
obyczajowość turystyczną,
10) dokumentuje oraz popularyzuje działalność wybitnych postaci turystyki
i krajoznawstwa, dziejów i osiągnięć PTTK, a także jego poprzedników,
11) prowadzi wypożyczalnie sprzętu turystycznego, sportowego oraz warsztaty
naprawcze,
12) produkuje pamiątki turystyczne, krajoznawcze oraz ekwipunek turystyczny
i sportowy,
13) buduje i utrzymuje obiekty turystyczne, gastronomiczne, sportowe oraz inne
urządzenia istotne dla turystów,
14)inicjuje, prowadzi i popiera prace, w tym także naukowe, wynikające z celów PTTK,
15) organizuje turystykę zagraniczną wyjazdową i przyjazdową.
Rozdział III
CZŁONKOWIE PTTK, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
Art. 10
1. Członkiem PTTK może być osoba zainteresowana realizacją celów Towarzystwa,
deklarująca przestrzeganie Statutu PTTK.
2. Członkostwo jest dobrowolne.
Art. 11
1. PTTK skupia członków:
1) zwyczajnych,
2) wspierających.
2. Członkowie zwyczajni PTTK zrzeszają się w oddziałach.
Art. 12
1. Członkiem zwyczajnym PTTK może być:
1) obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych
i nie pozbawiony praw publicznych,
2) małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności
prawnych,
3) małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.
2. Członkostwo powstaje przez złożenie deklaracji i jej podpisanie oraz przyjęcie w poczet
członków przez zarząd oddziału.
Art. 13
1. Członek zwyczajny PTTK ma prawo:
3) wybierać i być wybieranym do władz PTTK,
4) zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK, 5) uzyskiwać na zasadach określonych przez Zarząd Główny PTTK uprawnienia kadry
Towarzystwa,
6) brać udział w działalności oraz korzystać z pomocy, obiektów i urządzeń PTTK na
zasadach określonych przez Zarząd Główny,
7) nosić odznakę organizacyjną PTTK,
8) korzystać z innych uprawnień wynikających z uchwał ZG PTTK oraz porozumień
i umów zawartych przez władze Towarzystwa.
2. Małoletni członek zwyczajny PTTK ma prawo korzystać z uprawnień określonych
w ust. 1 pkt. 2-6 oraz uprawnień określonych w ust. 1 pkt 1 z uwzględnieniem przepisów
ust. 3-4.
1. Małoletni członek zwyczajny PTTK w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną
zdolność do czynności prawnych, ma prawo korzystać z czynnego i biernego prawa
wyborczego, z tym że w składzie władz PTTK większość muszą stanowić osoby o pełnej
zdolności do czynności prawnych.
2. Małoletni członek zwyczajny PTTK w wieku poniżej 16 lat nie ma prawa udziału
w głosowaniu na zebraniu członków, nie może też korzystać z czynnego i biernego
prawa wyborczego do władz PTTK. Jeżeli jednostka organizacyjna PTTK zrzesza
wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybierani do władz tej jednostki.
Art. 14
Członek zwyczajny PTTK jest obowiązany:
1) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz PTTK,
2) uczestniczyć w działalności PTTK, propagować cele PTTK, godnie reprezentować
PTTK,
3) chronić walory naturalne i kulturowe kraju,
4) dbać o majątek PTTK,
5) regularnie opłacać składkę członkowską w swoim oddziale.
Art. 15
1. Członkom zwyczajnym PTTK, szczególnie zasłużonym dla rozwoju turystyki
i krajoznawstwa w Polsce, może być nadana godność Członka Honorowego PTTK
2. Członkowie Honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej.
Art. 16
1. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje w przypadku:
1) wystąpienia,
2) skreślenia z ewidencji członków, uchwałą zarządu oddziału, na skutek zalegania
w opłacaniu składki członkowskiej za okres dłuższy niż 12 miesięcy,
3) wykluczenia prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego,
4) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.
2. W przypadku utraty członkostwa w trybie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, członkostwo
może być przywrócone po opłaceniu zaległych składek.
Art. 17
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna, która popiera działalność i akceptuje Statut PTTK oraz zadeklaruje opłacanie składki członkowskiej w wysokości
ustalonej uchwałą Zarządu Głównego lub zarządu właściwego oddziału.
2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Główny lub zarząd oddziału PTTK.
Art. 18
Członek wspierający ma prawo:
1) brać udział z głosem doradczym osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela
w zjazdach PTTK,
2) zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK,
3) korzystać z innych uprawnień na zasadach określonych uchwałami właściwego
zarządu jednostki PTTK.
Rozdział IV
NAJWYŻSZE I NACZELNE WŁADZE PTTK
Art. 19
1. Najwyższą władzą PTTK jest Walny Zjazd.
2. Władzami naczelnymi PTTK są:
1) Zarząd Główny,
2) Główna Komisja Rewizyjna,
3) Główny Sąd Koleżeński.
Art. 20
1. Władze naczelne PTTK pochodzą z wyboru.
2. Nie można łączyć funkcji we władzach naczelnych wymienionych w art. 19 ust. 2.
3. Nie można łączyć funkcji we władzach naczelnych z działalnością gospodarczą
prowadzoną w oparciu o majątek PTTK lub mającą znamiona kolizji interesów
z działalnością gospodarczą PTTK.
4. Wybory do władz naczelnych odbywają się w sposób tajny.
5. Wybory są ważne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa delegatów
uprawnionych do głosowania.
Art. 21
1. Kadencja władz naczelnych PTTK trwa cztery lata.
2. Delegaci na Walny Zjazd zachowują ważność mandatów do czasu zwołania następnego
Zwyczajnego Walnego Zjazdu, z uwzględnieniem przepisu art. 26 ust. 4.
Art. 22
Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna i Główny Sąd Koleżeński mają prawo
kooptować nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca. Liczba członków
dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu pochodzącego z wyboru. Art. 23
Uchwały władz PTTK zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.
A. WALNY ZJAZD PTTK
Art. 24
1. Walny Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
2. Do kompetencji Walnego Zjazdu należy:
1) ustalanie głównych kierunków działania w okresie kadencji,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji
Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
3) określanie zasad wyboru członków władz naczelnych oraz ich liczby,
4) wybór członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu
Koleżeńskiego,
5) udzielanie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej bezwzględną większością
głosów, w głosowaniu tajnym, absolutorium poszczególnym członkom Zarządu
Głównego, pełniącym te funkcje w upływającej kadencji,
6) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez delegatów i władze naczelne,
7) nadawanie na wniosek Zarządu Głównego godności Członka Honorowego PTTK,
8) uchwalanie Statutu PTTK i jego zmian,
9) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu PTTK i przeznaczeniu jego majątku,
10) podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zjazdu.
Art. 25
1. W Walnym Zjeździe udział biorą:
1) z głosem decydującym delegaci wybrani na regionalnych konferencjach oddziałów
PTTK obejmujących wszystkie oddziały z danego województwa,
2) z głosem doradczym – członkowie władz naczelnych, Członkowie Honorowi PTTK,
członkowie wspierający, przewodniczący komisji, rad i zespołów Zarządu Głównego
oraz osoby zaproszone.
2. Zwyczajny Walny Zjazd zwoływany jest przez Zarząd Główny raz na cztery lata.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu Zarząd Główny zawiadamia
delegatów co najmniej na 30 dni przed terminem Zjazdu.
4. Walny Zjazd obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, którego
projekt przedstawia Zarząd Główny.
Art. 26
1. Nadzwyczajny Walny Zjazd zwoływany jest:
1) z inicjatywy Zarządu Głównego,
2) na pisemny wniosek:
a) Głównej Komisji Rewizyjnej,
b) co najmniej 1/4 liczby delegatów,
c) co najmniej 1/4 ogólnej liczby oddziałów.
2. Nadzwyczajny Walny Zjazd zwołuje Zarząd Główny w terminie trzech miesięcy od daty
złożenia pisemnego wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. 3. Zjazd obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.
4. W Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe biorą udział delegaci wybrani na ostatni Walny
Zjazd zwyczajny lub delegaci nowo wybrani według obwiązującej Ordynacji Wyborczej.
Art. 27
3. Delegaci na Walny Zjazd, o których mowa w art. 25 ust. 1 wybierani są według Ordynacji
Wyborczej stanowiącej załącznik do niniejszego Statutu.
4. Wybory delegatów odbywają się z zachowaniem zasady powszechności, równości,
tajności i proporcjonalności określanej według liczby członków z opłaconymi składkami
członkowskimi za rok ubiegły.
B. ZARZĄD GŁÓWNY PTTK
Art. 28
1. Zarząd Główny kieruje całokształtem działalności PTTK w okresie między Walnymi
Zjazdami i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zjazdem PTTK,
a w szczególności:
1) realizuje postanowienia Walnego Zjazdu w zakresie ustalania głównych kierunków
działalności i rozwoju PTTK w okresie między Walnymi Zjazdami,
2) kieruje bieżącą działalnością PTTK i reprezentuje je na zewnątrz,
3) wykonuje uchwały Walnego Zjazdu, uchwały własne oraz stwarza warunki dla ich
wykonania przez jednostki organizacyjne i członków PTTK,
4) zajmuje w imieniu PTTK stanowisko wobec społecznie ważnych problemów,
5) określa zadania programowe i organizacyjne PTTK,
6) określa politykę gospodarczą i finansową PTTK,
7) wykonuje inne funkcje określone w Statucie PTTK oraz przekazane przez Walny
Zjazd.
2. Do wyłącznych kompetencji Zarządu Głównego, wykonywanych w formie uchwał,
należy:
1) zwoływanie Walnego Zjazdu i uchwalanie projektu regulaminu obrad Walnego
Zjazdu,
2) ustalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej dla członków zwyczajnych
oraz minimalnej składki dla członków wspierających,
3) przedstawianie Walnemu Zjazdowi wniosków o nadanie godności Członka
Honorowego PTTK,
4) uchwalanie budżetu rocznego oraz zatwierdzanie sprawozdań z jego wykonania,
5) zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
6) przyjmowanie rocznych sprawozdań i za okres kadencji z działalności Zarządu
Głównego,
7) rozpatrywanie wniosków członków władz naczelnych,
8) wyrażanie zgody na powoływanie oddziałów i jednostek regionalnych z osobowością
prawną, powoływanie jednostek regionalnych bez osobowości prawnej, komisji, rad
i zespołów oraz uchwalanie ich regulaminów,
9) podejmowanie decyzji w sprawach oddziałów określonych w rozdziale V Statutu
PTTK,
10)uchwalanie regulaminu Zarządu Głównego oraz regulaminów jednostek
organizacyjnych PTTK,
11)powoływanie centralnych jednostek gospodarczych i uchwalanie ich regulaminów, 12)koordynowanie i nadzorowanie pracy centralnych jednostek specjalistycznych
i gospodarczych PTTK, określanie kierunku ich pracy oraz ocena ich działalności,
13)opiniowanie kandydatów na stanowiska kierownicze w biurze Zarządu Głównego
oraz w powoływanych przez Zarząd Główny jednostkach organizacyjnych
i gospodarczych,
14)ustanawianie odznaczeń i tytułów honorowych PTTK z zastrzeżeniem art. 24 ust.2
pkt 7 Statutu,
15)współpraca z instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą,
16)wydawanie instrukcji organizacyjnych i finansowo-gospodarczych,
17)ustanawianie ogólnopolskich odznak turystycznych i krajoznawczych,
18)ustalanie zasad używania nazwy i odznaki PTTK,
19)podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych, w tym dotyczących zbywania
i obciążania majątku nieruchomego PTTK oraz wykonywania prawa pierwokupu
majątku oddziału,
20)uchwalanie regulaminu działalności przewodnickiej i zasad działania samorządu
przewodnickiego.
3. Prezes Zarządu Głównego zaznajamia Zarząd Główny z wystąpieniami Głównej Komisji
Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego na najbliższym posiedzeniu i
ustosunkowuje się do nich nie później niż na kolejnym posiedzeniu.
Art. 29
1. W skład Zarządu Głównego wchodzi od 15 do 21 członków.
2. Zarząd Główny wybiera ze swego grona prezesa, 2 – 4 wiceprezesów i skarbnika oraz
powołuje i odwołuje sekretarza generalnego, który wchodzi w skład Zarządu Głównego.
3. Organem wewnętrznym Zarządu Głównego PTTK jest prezydium, w skład którego
wchodzą: prezes, wiceprezesi, sekretarz generalny i skarbnik. Prezydium kieruje
działalnością w okresie między posiedzeniami Zarządu w zakresie ustalonym
w regulaminie Zarządu Głównego, w tym w szczególności zwołuje i przygotowuje
posiedzenia Zarządu oraz przygotowuje materiały na te posiedzenia.
Art. 30
Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 6 razy
w roku.
Art. 31
1. Fachowymi organami Zarządu Głównego są komisje, rady i zespoły.
2. Komisjami stałymi Zarządu Głównego są:
1) Komisja Turystyki Górskiej;
2) Komisja Turystyki Jeździeckiej;
3) Komisja Turystyki Kajakowej;
4) Komisja Turystyki Kolarskiej;
5) Komisja Turystyki Motorowej;
6) Komisja Turystyki Narciarskiej;
7) Komisja Turystyki Pieszej;
8) Komisja Turystyki Żeglarskiej;
9) Komisja Działalności Podwodnej;
10) Komisja Imprez na Orientację;
11) Komisja Krajoznawcza; 12) Komisja Fotografii Krajoznawczej;
13) Komisja Ochrony Przyrody;
14) Komisja Opieki nad Zabytkami;
15) Komisja Przewodnicka.
3. Oprócz Komisji wymienionych w ust. 2 Zarząd Główny może tworzyć inne komisje,
rady i zespoły.
4. Przewodniczący komisji, rad i zespołów biorą udział w posiedzeniach Zarządu
Głównego z głosem doradczym.
Art. 32
Do zakresu działania komisji, rad i zespołów Zarządu Głównego należą zagadnienia
związane z realizacją celów i zadań PTTK w dziedzinie przez nie reprezentowanej, a w
szczególności: fachowe doradztwo dla Zarządu Głównego, kształtowanie polityki w danej
dziedzinie, koordynacja działalności właściwych komisji oddziałowych i klubów.
Art. 33
1. Komisje stałe są wybierane przez narady aktywu danej dyscypliny lub środowiska, które
zwołuje komisja w ciągu trzech miesięcy po Walnym Zjeździe. Kadencja komisji
obejmuje okres pomiędzy naradami aktywu.
2. Zakres i tryb działania, organizację i zasady tworzenia komisji, rad i zespołów ustalają
regulaminy uchwalone przez nie i zatwierdzone przez Zarząd Główny.
C. GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA PTTK
Art. 34
1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 15-19 członków wybranych przez Walny Zjazd.
2. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesów i sekretarza.
3. Główna Komisja Rewizyjna może wybrać ze swego grona Prezydium.
Art. 35
1. Główna Komisja Rewizyjna działa niezależnie od Zarządu Głównego PTTK i nie podlega
mu w zakresie sprawowanej kontroli.
2. Członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej nie może być:
1) członek Zarządu Głównego,
2) osoba pozostająca z członkiem Zarządu Głównego w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
3) osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
3. Członek Głównej Komisji Rewizyjnej może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot
uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż określone w obowiązujących w tym
przedmiocie przepisach o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami
prawnymi.
4. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności PTTK,
5. Główna Komisja Rewizyjna w szczególności:
1) kontroluje działalność programową i organizacyjną Zarządu Głównego i jego
jednostek, z uwzględnieniem zgodności z przepisami prawa, Statutem PTTK,
uchwałami Walnego Zjazdu, 2) kontroluje działalność finansową i gospodarczą Zarządu Głównego opierającą się na
majątku zarządzanym bezpośrednio przez PTTK oraz wniesionym do innych
podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem zgodności z przepisami
prawa, efektywności oraz zasad gospodarności i rzetelności,
1) przedstawia Zarządowi Głównemu informacje o wynikach kontroli oraz uwagi,
wnioski i zalecenia pokontrolne, a w przypadkach szczególnych – wnioski
personalne,
2) przedstawia Zarządowi Głównemu opinie i uwagi o budżecie i jego wykonaniu,
3) przedstawia Zarządowi Głównemu opinie i uwagi oraz wniosek w sprawie rocznego
sprawozdania finansowego.
6. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo w imieniu PTTK będącego udziałowcem spółek
prawa handlowego kontrolować działalność tych spółek.
Art. 36
Prezes Głównej Komisji Rewizyjnej oraz upoważnieni przez niego członkowie Komisji mają
prawo brać udział w posiedzeniach pozostałych władz naczelnych PTTK z głosem
doradczym.
Art. 37
1. Główna Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu
Zjazdowi.
2. Główna Komisja Rewizyjna występuje na Walnym Zjeździe z wnioskiem w sprawie
udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Głównego pełniącym tę
funkcję w upływającej kadencji.
3. Nie uzyskanie absolutorium przez członków Zarządu Głównego wyłącza ich
z kandydowania do władz PTTK w najbliższej kadencji.
Art. 38
1. Główna Komisja Rewizyjna nadzoruje komisje rewizyjne oddziałów oraz jednostek
regionalnych z osobowością prawną, a w przypadku zaprzestania ich działalności
wnioskuje o wybór nowego składu komisji.
2. Szczegółowe zasady działania Głównej Komisji Rewizyjnej oraz tryb postępowania
w trakcie kontroli określa regulamin uchwalony przez Główną Komisję Rewizyjną.
Art. 39
Główna Komisja Rewizyjna uchwala wzorcowe regulaminy komisji rewizyjnych jednostek
organizacyjnych PTTK i nadzoruje ich przestrzeganie.
D. GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI PTTK
Art. 40
1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 15 - 19 członków wybranych przez Walny Zjazd.
2. Główny Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesów i sekretarza oraz
przewodniczących terenowych zespołów orzekających.
3. Główny Sąd Koleżeński może powołać prezydium oraz swoje zespoły terenowe. Art. 41
1. Główny Sąd Koleżeński działa jako:
1) sąd honorowy członków PTTK,
2) stały sąd polubowny, pod warunkiem zapisu na sąd polubowny, w sprawach
majątkowych pomiędzy oddziałami PTTK, oddziałami PTTK a PTTK, pomiędzy
jednostkami regionalnymi PTTK z osobowością prawną, pomiędzy jednostkami
regionalnymi PTTK z osobowością prawną a PTTK oraz pomiędzy PTTK,
oddziałami PTTK i jednostkami regionalnymi PTTK z osobowością prawną a innymi
podmiotami gospodarczymi,
3) organ interpretujący Statut PTTK i orzekający o zgodności uchwał ze Statutem
PTTK, statutami oddziałów oraz przepisami prawa.
2. Główny Sąd Koleżeński działający jako sąd honorowy rozpatruje w szczególności sprawy
związane z naruszeniem Statutu, postanowień i uchwał władz PTTK, nieetycznego
postępowania w działalności członkowskiej, dopuszczenia się innych przewinień
godzących w dobro członka PTTK bądź stowarzyszenia.
Art. 42
1. Postępowanie przed Głównym Sądem Koleżeńskim jest dwuinstancyjne.
2. W pierwszej instancji Główny Sąd Koleżeński orzeka w sprawach:
1) członków władz naczelnych PTTK wynikłych z ich działalności w tych władzach,
członków władz jednostek regionalnych, członków oddziałów, które nie wybrały
sądu koleżeńskiego oddziału, w sprawach wynikających z ich działalności w PTTK,
2) majątkowych między jednostkami wymienionymi w art. 41 ust. 1, pkt 2 Statutu.
3. W drugiej instancji Główny Sąd Koleżeński orzeka w sprawach odwołań od orzeczeń
sądów koleżeńskich oddziałów oraz od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego
wydanych w pierwszej instancji.
4. Główny Sąd Koleżeński w pierwszej instancji orzeka w zespołach trzyosobowych, a w
drugiej instancji w zespołach pięcioosobowych.
5. Od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego wydanych w pierwszej instancji przysługuje
stronom odwołanie do drugiej instancji tego sądu w terminie 30 dni od dnia doręczenia
orzeczenia na piśmie.
6. Od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego wydanych w drugiej instancji nie
przysługuje odwołanie, z wyjątkiem kary wykluczenia z PTTK, w przypadku orzeczenia
tej kary przysługuje, w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia na piśmie,
odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego, który rozpatruje to odwołanie na
posiedzeniu plenarnym w składzie co najmniej 2/3 stanu osobowego Sądu.
7. W sprawach majątkowych strona może żądać uchylenia orzeczenia Głównego Sądu
Koleżeńskiego wnosząc skargę do właściwego sądu powszechnego według kodeksu
postępowania cywilnego.
8. Główny Sąd Koleżeński może w uzasadnionych przypadkach, z inicjatywy własnej lub
na wniosek jednej ze stron, przejąć do rozpoznania sprawy, dla których właściwy jest sąd
koleżeński oddziału.
Art. 43
1. Główny Sąd Koleżeński podejmuje uchwały na posiedzeniach plenarnych w sprawach:
1) interpretacji Statutu PTTK, 2) orzekania zgodności uchwał władz PTTK ze Statutem PTTK, statutami oddziałów
oraz przepisami prawa.
2. Orzekając o zgodności uchwał ze statutami lub przepisami prawa, Główny Sąd
Koleżeński bada zarówno treść takich uchwał, jak również kompetencje władz oraz
zachowanie statutowych wymogów do podjęcia uchwały. Orzeczenie może odnosić się
do całej uchwały lub do poszczególnych jej postanowień.
3. Uchwałę stwierdzającą niezgodność uchwały władzy PTTK ze Statutem lub z przepisami
prawa prezes Głównego Sądu Koleżeńskiego przekazuje:
1) władzy PTTK, która podjęła uchwałę,
2) wnioskodawcy,
3) Zarządowi Głównemu, a także Głównej Komisji Rewizyjnej, jeżeli uchwała dotyczy
Zarządu Głównego.
Art. 44
1. Główny Sąd Koleżeński wymierza następujące kary organizacyjne:
1) upomnienie,
2) naganę,
3) zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 1 roku do 3 lat,
4) wykluczenie z PTTK,
oraz jako kary zasadnicze lub dodatkowe:
5) pozbawienie uprawnień kadry programowej PTTK,
6) pozbawienie wyróżnień honorowych PTTK i jego jednostek organizacyjnych.
2. Osoba wykluczona z PTTK nie może ubiegać się ponownie o członkostwo przed
upływem 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o wykluczeniu.
3. Kary organizacyjne ulegają zatarciu:
1) kary określone w ust. 1 pkt. 1 i 2 – po upływie 1 roku,
2) kara określona w ust. 1 pkt 3 – 3 lata po upływie okresu zawieszenia,
3) kara określona w ust. 1 pkt 4 – po upływie 10 lat,
4) kary określone w ust. 1 pkt. 5 i 6 – po upływie 5 lat.
4. Główny Sąd Koleżeński prowadzi centralny rejestr prawomocnie orzeczonych kar.
5. Główny Sąd Koleżeński może orzec o winie, odstępując od wymierzenia kary.
Art. 45
Prezes Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz upoważnieni przez niego członkowie Sądu mają
prawo brać udział w posiedzeniach pozostałych władz naczelnych PTTK z głosem
doradczym.
Art. 46
1. Szczegółowe zasady działania oraz tryb postępowania przed Głównym Sądem
Koleżeńskim określa regulamin uchwalony przez Główny Sąd Koleżeński.
2. Przy rozpatrywaniu spraw majątkowych w skład zespołów orzekających mogą być
powoływani przez prezesa Głównego Sądu Koleżeńskiego arbitrzy nie będący członkami
Głównego Sądu Koleżeńskiego, posiadający wykształcenie i praktykę prawniczą oraz nie
związani ze stronami; w takim przypadku zespołowi orzekającemu przewodniczy
członek Głównego Sądu Koleżeńskiego.
Rozdział V JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PTTK
A. ODDZIAŁY PTTK
Art. 47
1. Oddział PTTK tworzy się za zgodą Zarządu Głównego PTTK wyrażoną w formie
uchwały.
2. Uchwała o utworzeniu oddziału lub wydzieleniu się z oddziału istniejącego dotychczas
może być podjęta przez zebranie co najmniej 50 członków zwyczajnych PTTK.
3. Uchwała o utworzeniu oddziału powinna określać:
1) teren działalności oddziału,
2) siedzibę władz oddziału,
3) nazwę oddziału, która określać będzie charakter oddziału (regionalny, zakładowy,
środowiskowy, itp.); oddział może również przyjąć imię osoby zasłużonej dla Polski,
regionu, krajoznawstwa i turystyki, nazwę związaną z upamiętnieniem faktu lub
miejsca historycznego,
4) przyjęte przez oddział cele działania nie wymienione w art. 7, 8 i 9 Statutu PTTK.
Art. 48
1. Oddział obowiązuje Statut PTTK oraz uchwały władz naczelnych PTTK.
2. Oddział realizuje cele PTTK określone w art. 7, 8 i 9 Statutu PTTK.
3. Oddział może przyjąć na zjeździe oddziału własny statut, który nie może być sprzeczny z
postanowieniami Statutu PTTK oraz uchwałami Zarządu Głównego PTTK. Statut
oddziału przed przedłożeniem do właściwego sądu rejestrowego wymaga zatwierdzenia
przez Zarząd Główny PTTK.
4. Oddział składa Zarządowi Głównemu sprawozdania roczne i za okres kadencji ze swej
działalności oraz podlega nadzorowi władz naczelnych PTTK w zakresie zgodności
działalności oddziału z:
1) przepisami prawa, Statutu PTTK i statutu oddziału,
2) uchwałami władz naczelnych PTTK oraz władz oddziału,
3) zasadami racjonalnego gospodarowania majątkiem własnym i powierzonym oraz
dotacjami celowymi przyznanymi przez Zarząd Główny.
5. Oddział przekazuje do Zarządu Głównego część składki członkowskiej na zasadach
ustalonych przez Zarząd Główny.
Art. 49
1. Najwyższą władzą oddziału jest zjazd oddziału.
2. Zjazd oddziału może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
3. Władzami oddziału są:
1) zarząd oddziału,
2) komisja rewizyjna oddziału,
3) sąd koleżeński oddziału, o ile zjazd oddziału podejmie uchwałę o wyborze sądu
koleżeńskiego oddziału.
Art. 50 1. Władze oddziału pochodzą z wyboru. Kadencja władz oddziału trwa cztery lata i może
być skrócona do dwóch lat uchwałą zjazdu oddziału.
2. Nie można łączyć funkcji we władzach oddziału wymienionych w art. 49 ust. 3.
3. Nie można łączyć funkcji we władzach oddziału z działalnością gospodarczą prowadzoną
w oparciu o majątek oddziału PTTK lub mającej znamiona kolizji interesów
z działalnością gospodarczą PTTK.
4. Uchwały władz oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.
5. Wybory do władz oddziału odbywają się na podstawie Ordynacji Wyborczej stanowiącej
załącznik do niniejszego Statutu.
6. Rozdzielnik mandatów na zjazd oddziału uchwala zarząd oddziału, zgodnie z kluczem
wyborczym określonym w § 5 ust. 3 Ordynacji Wyborczej, a zasady wyboru członków
władz oddziału i ich liczbę uchwala zjazd oddziału. Delegaci na zjazd oddziału
zachowują ważność mandatów do czasu zwołania następnego zwyczajnego zjazdu
oddziału, z uwzględnieniem przepisu art. 55 ust. 4. Przepisy art. 27 ust. 2 Statutu stosuje
się odpowiednio.
Art. 51
Zarząd oddziału, komisja rewizyjna oddziału, sąd koleżeński oddziału mają prawo kooptować
nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca. Liczba członków
dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu pochodzącego z wyboru.
Art. 52
Do kompetencji zjazdu oddziału należy:
1) uchwalanie statutu oddziału i dokonywanie jego zmian zgodnie z postanowieniami
art. 48 ust. 3 oraz określenie celów działania zgodnie z art. 47 ust. 4,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań zarządu oddziału, komisji rewizyjnej
oddziału i sądu koleżeńskiego oddziału, jeśli taki został wybrany,
3) udzielanie na wniosek komisji rewizyjnej oddziału, bezwzględną większością głosów
absolutorium poszczególnym członkom zarządu oddziału, pełniącym te funkcje
w upływającej kadencji. Nie udzielenie absolutorium wyłącza kandydowanie do
władz w najbliższej kadencji,
4) wybór członków zarządu oddziału, komisji rewizyjnej oddziału, sądu koleżeńskiego
oddziału oraz delegatów na regionalną konferencję oddziałów,
5) rozpatrywanie wniosków kół, klubów i członków oddziału,
6) uchwalanie wniosków na Walny Zjazd PTTK lub regionalną konferencję oddziałów,
7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu oddziału,
8) w przypadku uchwały o rozwiązaniu oddziału, powoływanie komisji likwidacyjnej
oddziału lub likwidatora oddziału i ustalanie sposobu pokrycia kosztów likwidacji
oddziału,
9) podejmowanie innych uchwał wymagających decyzji zjazdu oddziału.
Art. 53
W zjeździe oddziału udział biorą:
1) z głosem decydującym:
) w przypadku oddziału liczącego nie więcej niż dwa koła lub kluby lub mniej niż
50 członków zwyczajnych – członkowie oddziału, ) w przypadku oddziału liczącego co najmniej trzy koła lub kluby lub co najmniej
50 członków delegaci wybrani na walnych zebraniach kół i klubów według
rozdzielnika uchwalonego przez zarząd oddziału, zgodnie z kluczem wyborczym
określonym w § 5 ust. 3 Ordynacji Wyborczej, albo wszyscy członkowie
oddziału,
4) z głosem doradczym: członkowie honorowi PTTK, przedstawiciele członków
wspierających oddziału, przedstawiciele władz naczelnych PTTK, członkowie
ustępujących władz oddziału, przewodniczący komisji i zespołów zarządu oddziału
oraz inne osoby zaproszone.
Art. 54
1. Zjazd oddziału odbywa się raz na cztery lata, chyba że uchwałą zjazdu kadencja władz
oddziału została skrócona do dwóch lat.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad zjazdu zarząd oddziału zawiadamia członków lub
delegatów co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zjazdu, załączając swoje
sprawozdanie lub wskazując termin i miejsce jego wyłożenia do wglądu.
3. Zjazd oddziału obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu obrad,
którego projekt przedstawia zarząd oddziału.
Art. 55
4. Nadzwyczajny zjazd oddziału zwołuje zarząd oddziału przed upływem kadencji
z inicjatywy własnej lub na pisemne żądanie Zarządu Głównego PTTK, komisji
rewizyjnej oddziału, 1/3 członków oddziału lub 1/3 kół i klubów oddziału, gdy liczy on
łącznie, co najmniej trzy koła lub kluby.
5. Nadzwyczajny zjazd oddziału zwołuje zarząd oddziału w terminie jednego miesiąca od
daty złożenia żądania.
6. Nadzwyczajny zjazd oddziału obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.
1. W nadzwyczajnym zjeździe oddziału biorą udział delegaci wybrani na ostatni zjazd
zwyczajny, chyba że jednostki wybierające wybiorą nowych delegatów według
obowiązującej ordynacji wyborczej.
Art. 56
1. Zarząd oddziału kieruje oddziałem w okresie pomiędzy zjazdami oddziału i odpowiada za
swoją działalność przed zjazdem oddziału i władzami naczelnymi PTTK.
2. W skład zarządu oddziału wchodzi co najmniej pięciu członków wybranych przez zjazd
oddziału.
3. Zarząd oddziału wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa lub
wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
4. W skład zarządu oddziału może wchodzić urzędujący członek zarządu oddziału powołany
przez zarząd oddziału, jeśli nie został wybrany przez zjazd oddziału.
5. Organem wewnętrznym zarządu oddziału może być prezydium, w skład którego
wchodzą: prezes, wiceprezesi, sekretarz i skarbnik. Prezydium kieruje działalnością w
okresie między posiedzeniami zarządu w zakresie ustalonym przez zarząd oddziału, w
tym m.in. zwołuje i przygotowuje posiedzenia zarządu oraz przygotowuje materiały na te
posiedzenia.
6. Posiedzenia zarządu oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż
cztery razy w roku. Art. 57
Szczegółowe kompetencje i zadania, zasady zwoływania posiedzeń oraz tryb pracy zarządu
oddziału określa regulamin zarządu oddziału uchwalony przez zarząd oddziału na podstawie
wzorcowego regulaminu uchwalonego przez Zarząd Główny PTTK.
Art. 58
1. Zarząd oddziału:
1) wykonuje uchwały zjazdu oddziału, Walnego Zjazdu PTTK i władz naczelnych
PTTK oraz stwarza warunki dla ich wykonania przez jednostki organizacyjne i
członków PTTK,
2) organizuje działalność turystyczną i krajoznawczą określoną w Statucie PTTK dla
członków i osób nie zrzeszonych w PTTK,
3) reprezentuje oddział,
4) powołuje i rozwiązuje koła i kluby oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością,
5) zarządza majątkiem oddziału i dysponuje jego funduszami, uchwala roczny budżet
oddziału i przyjmuje sprawozdanie z jego wykonania, zatwierdza roczne
sprawozdanie finansowe,
6) może tworzyć jednostki gospodarcze oddziału,
7) podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia oddziału do jednostek regionalnych,
o których mowa w art. 78 Statutu PTTK,
8) składa sprawozdania ze swojej działalności Zarządowi Głównemu i zjazdowi
oddziału,
9) powołuje i odwołuje kierowników własnych jednostek gospodarczych oraz
przedstawicieli oddziału w jednostkach gospodarczych prawa handlowego,
10) ustanawia oddziałowe odznaki turystyczne i krajoznawcze,
11)może prowadzić szkolenie członków PTTK,
12) podejmuje inne działania dla realizacji celów statutowych PTTK.
2. Prezes zarządu oddziału zaznajamia zarząd oddziału z wystąpieniami komisji rewizyjnej
oddziału i sądu koleżeńskiego oddziału na najbliższym posiedzeniu, ustosunkowując się
do nich nie później niż na kolejnym posiedzeniu.
Art. 59
1. Zarząd oddziału może tworzyć komisje, rady i zespoły stosownie do istniejących potrzeb
i zainteresowań oraz powoływać ich składy.
2. Funkcje komisji, rady lub zespołu zarząd oddziału może powierzyć odpowiednim kołom
lub klubom PTTK.
3. Do zakresu działania komisji, rad i zespołów powołanych przez zarząd oddziału należą
zagadnienia związane z realizacją celów i zadań oddziału w dziedzinie przez nie
reprezentowanej, a w szczególności doradztwo dla zarządu oddziału.
4. Komisje, rady i zespoły działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez zarząd
oddziału.
Art. 60 1. Komisja rewizyjna oddziału składa się co najmniej z trzech członków wybranych przez
zjazd oddziału, zaś w oddziale prowadzącym działalność gospodarczą – co najmniej
z pięciu członków wybranych przez zjazd oddziału.
2. Komisja rewizyjna oddziału wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa,
wiceprezesa i sekretarza.
3. Przepisy art. 35 ust. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
Art. 61
1. Komisja rewizyjna oddziału jest organem kontrolującym całokształt działalności oddziału.
2. Komisja rewizyjna oddziału w szczególności:
1) kontroluje działalność zarządu oddziału i jego jednostek, z uwzględnieniem
działalności finansowo-gospodarczej, pod względem zgodności z przepisami prawa,
statutem oddziału, Statutem PTTK, uchwałami zjazdu oddziału, Walnego Zjazdu
PTTK i władz naczelnych PTTK, a także zasadami gospodarności i rzetelności,
2) określa zasady działania oraz sprawuje nadzór nad komisjami rewizyjnymi kół
i klubów,
3) kontroluje działalność finansową i gospodarczą zarządu oddziału opierającą się na
majątku zarządzanym bezpośrednio przez oddział oraz wniesionym do innych
podmiotów gospodarczych,
4) przedstawia zarządowi oddziału informacje o wynikach kontroli oraz uwagi, wnioski
zalecenia pokontrolne, a w przypadkach szczególnych – wnioski personalne,
5) przedstawia zarządowi oddziału opinię w sprawie rocznego sprawozdania
finansowego oraz budżetu i jego wykonania,
6) składa zjazdowi oddziału sprawozdanie z działalności oraz występuje z wnioskiem o
absolutorium dla poszczególnych członków zarządu oddziału, pełniących te funkcje
w upływającej kadencji.
Art. 62
1. Prezes lub upoważniony przez niego członek komisji rewizyjnej oddziału ma prawo brać
udział w posiedzeniach zarządu oddziału z głosem doradczym.
2. Komisja rewizyjna oddziału oraz komisje rewizyjne kół i klubów działają według
regulaminów uchwalonych przez Główną Komisję Rewizyjną PTTK.
3. Komisja rewizyjna oddziału podlega nadzorowi Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK.
Art. 63
1. Sąd koleżeński oddziału składa się co najmniej z pięciu członków wybranych przez zjazd
oddziału.
2. Sąd koleżeński oddziału wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa,
wiceprezesa i sekretarza.
Art. 64
Do kompetencji sądu koleżeńskiego oddziału należy:
1) orzekanie i nakładanie kar organizacyjnych w stosunku do członków oddziału w
sprawach wynikających z ich działalności w PTTK, w szczególności dotyczących
naruszenia Statutu PTTK, nieetycznego postępowania i niegodnego zachowania, 2) rozpatrywanie w granicach określonych w ust. 1 spraw podlegających właściwości
sądu koleżeńskiego innego oddziału PTTK, a przekazywanych do rozpatrzenia przez
prezesa Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK,
3) rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami lub jednostkami organizacyjnymi
oddziału na tle ich działalności organizacyjnej, finansowej lub gospodarczej.
Art. 65
1. Sąd koleżeński oddziału może wymierzać następujące kary organizacyjne:
1) upomnienie,
2) naganę,
3) zawieszenie w prawach członka PTTK na okres od 1 roku do 3 lat,
4) wykluczenie z PTTK.
2. Sąd koleżeński oddziału może orzec o winie, odstępując od wymierzenia kary.
3. Sąd koleżeński oddziału może wnioskować do Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK o:
1) pozbawienie uprawnień kadry programowej PTTK,
2) pozbawienie wyróżnień honorowych PTTK.
4. Osoba wykluczona z PTTK nie może ubiegać się ponownie o członkostwo przed
upływem 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o wykluczeniu.
5. Kary organizacyjne ulegają zatarciu:
1) kary określone w ust. 1 pkt. 1 i 2 – po upływie 1 roku,
2) kara określona w ust. 1 pkt 3 – 3 lata po upływie okresu zawieszenia,
3) kara określona w ust. 1 pkt 4 – po upływie 10 lat,
4) kary, o których mowa w ust. 3 – po upływie 5 lat.
Art. 66
1. Od orzeczenia sądu koleżeńskiego oddziału przysługuje odwołanie do Głównego Sądu
Koleżeńskiego PTTK w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia na piśmie.
2. Sąd koleżeński oddziału prowadzi rejestr prawomocnie orzeczonych kar.
Art. 67
Sąd koleżeński oddziału działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Główny Sąd
Koleżeński PTTK.
Art. 68
Prezes lub upoważniony przez niego członek sądu koleżeńskiego oddziału ma prawo brać
udział w posiedzeniach zarządu oddziału z głosem doradczym.
Art. 69
1. Uchwały zarządu oddziału mogą być uchylone lub ich wykonanie zawieszone przez
Zarząd Główny w przypadku, gdy są sprzeczne z prawem, ze Statutem PTTK lub
z uchwałami władz naczelnych PTTK.
2. Zarząd oddziału może być zawieszony przez Zarząd Główny w przypadku:
1) zaniechania działalności,
2) rażącego lub uporczywego naruszenia obowiązków wynikających ze Statutu PTTK, 3) naruszenia podstawowych zasad prawidłowej gospodarki majątkiem własnym lub
powierzonym,
4) działania na szkodę PTTK.
3. Uchwała Zarządu Głównego w sprawie zawieszenia zarządu oddziału może być podjęta
po wysłuchaniu wyjaśnień zarządu i komisji rewizyjnej, chyba że nie złożyły one
wyjaśnień w wyznaczonym terminie.
4. Podejmując uchwałę o zawieszeniu zarządu oddziału, Zarząd Główny powołuje
tymczasowy zarząd, którego zadaniem jest:
1) usunięcie przyczyn, które spowodowały zawieszenie,
2) zwołanie w terminie trzech miesięcy od daty powołania nadzwyczajnego zjazdu
oddziału celem dokonania wyboru nowego zarządu lub podjęcia uchwały
o rozwiązaniu oddziału.
5. Od uchwał Zarządu Głównego określonych w ust. 1 przysługuje odwołanie do Głównego
Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 dni od zawiadomienia o uchwale.
Art. 70
1. Przynależność oddziału do PTTK ustaje wyłącznie na skutek rozwiązania oddziału.
2. Uchwałę o rozwiązaniu oddziału podejmuje zjazd oddziału większością 2/3 głosów przy
obecności, co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
3. Oddział może być rozwiązany na wniosek Zarządu Głównego złożony do organu
nadzorującego w przypadku:
1) zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby 15 członków zwyczajnych
przez okres dłuższy niż jeden rok,
2) zaniechania przez oddział działalności lub gdy nie posiada on wymaganych Statutem
PTTK władz i brak jest warunków do ich wyłonienia w okresie nie dłuższym niż
jeden rok,
3) jeżeli działalność oddziału wykazuje rażące lub uporczywe naruszenie prawa lub
postanowień statutu i nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej z
prawem i ze statutem.
4. W przypadku rozwiązania się oddziału na podstawie uchwały zjazdu oddziału, jego
likwidatorami są członkowie ostatniego zarządu oddziału lub komisja likwidacyjna
powołana uchwałą zjazdu oddziału.
5. W przypadku braku możliwości zwołania i odbycia nadzwyczajnego zjazdu oddziału,
o którym mowa w ust. 2, likwidatorem oddziału staje się zarząd tymczasowy oddziału lub
likwidator powołany przez Zarząd Główny.
6. Koszty likwidacji oddziału pokrywa się z majątku likwidowanego oddziału.
B. KOŁA I KLUBY PTTK
Art. 71
Zarząd oddziału może powoływać koła lub kluby, które są jednostkami organizacyjnymi
oddziału.
Art. 72 1. Koło może być powołane uchwałą zarządu oddziału na podstawie pisemnej deklaracji
minimum 10 członków zwyczajnych oddziału.
2. Koła zrzeszają członków zwyczajnych oddziału opłacających w nich składkę
członkowską PTTK.
3. Zadaniem koła jest organizacja statutowej działalności turystycznej i krajoznawczej.
Art. 73
1. Klub może być powołany uchwałą zarządu oddziału na podstawie pisemnej deklaracji
minimum 10 członków zwyczajnych oddziału.
2. Klub może zrzeszać także członków innych oddziałów PTTK.
3. Zadaniem klubu jest organizowanie i prowadzenia specjalistycznej działalności
w określonej dziedzinie lub środowisku.
Art. 74
1. Najwyższą władzą koła lub klubu jest walne zebranie koła lub klubu.
2. Władzami koła lub klubu są:
1) zarząd koła lub klubu,
2) komisja rewizyjna koła lub klubu, o ile walne zebranie podejmie uchwałę o wyborze
komisji rewizyjnej koła lub klubu.
3. Walne zebranie koła lub klubu odbywa się raz na cztery lata, chyba że uchwałą walnego
zebrania koła lub klubu kadencja władz została skrócona.
Art. 75
1. Do kompetencji walnego zebrania koła lub klubu należy:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej,
2) rozpatrywanie wniosków członków,
3) udzielanie bezwzględną większością głosów, na wniosek komisji rewizyjnej, o ile
taka została wybrana, koła lub klubu, absolutorium poszczególnym członkom zarządu
koła lub klubu, pełniącym te funkcje w upływającej kadencji. Nie uzyskanie
absolutorium przez członków zarządu koła lub klubu wyłącza ich z kandydowania do
władz w najbliższej kadencji,
4) wybór zarządu i komisji rewizyjnej.
2. Walne zebranie koła lub klubu zwołuje zarząd, zawiadamiając członków o miejscu,
terminie i porządku obrad zebrania, co najmniej 7 dni przed terminem.
3. Wybory do władz koła lub klubu odbywają się na podstawie Ordynacji Wyborczej
stanowiącej załącznik do niniejszego Statutu.
Art. 76
1. Koła i kluby utrzymują się ze składek członkowskich.
2. Koła i kluby mogą ustanawiać i pobierać, niezależnie od składki członkowskiej PTTK,
dodatkowe składki przeznaczone w całości na działalność koła lub klubu uchwalone
przez zebrania członków tych jednostek. Członkowie klubów z innych oddziałów PTTK
opłacają w tych klubach tylko składkę klubową.
3. Koła i kluby mogą otrzymywać dotacje i darowizny za pośrednictwem zarządu oddziału,
który odpowiada za prowadzenie właściwej dokumentacji. 4. Koło lub klub może prowadzić działalność gospodarczą dla pozyskania środków na
swoją działalność programową po uzyskaniu zezwolenia zarządu oddziału i na zasadach
określonych przez zarząd oddziału w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz
obowiązujących w PTTK przepisów finansowych.
5. Za działalność gospodarczą koła lub klubu odpowiada zarząd oddziału.
Art. 77
1. Szczegółowe kompetencje i zadania, zasady zwoływania posiedzeń oraz tryb pracy
zarządów kół lub klubów określają ich regulaminy, uchwalone przez zarząd oddziału na
podstawie wzorcowego regulaminu uchwalonego przez Zarząd Główny.
2. Komisje rewizyjne kół lub klubów działają według regulaminów uchwalonych przez
Główną Komisję Rewizyjną PTTK.
3. Do kół i klubów mają zastosowanie odpowiednio art. 50, 56 - 57, 60 - 62, 69 - 70
niniejszego statutu.
C. JEDNOSTKI REGIONALNE PTTK
Art. 78
1. Oddziały mogą tworzyć jednostki regionalne z osobowością prawną lub bez osobowości
prawnej.
2. Do zadań jednostek regionalnych, tworzonych przez oddziały, mających swoją siedzibę
na terenie tego samego województwa należą w szczególności:
1) reprezentacja PTTK wobec wojewódzkich władz rządowych i samorządowych,
urzędów, instytucji i organizacji w granicach udzielonych pełnomocnictw,
2) inspirowanie, inicjowanie i wspomaganie działalności programowej i gospodarczej
oddziałów oraz podejmowanie wspólnych przedsięwzięć,
3) integracja i koordynacja działalności oddziałów,
4) udzielenie pomocy oddziałom w realizacji ich zadań statutowych,
5) podejmowanie innych zadań zleconych przez Zarząd Główny lub oddziały.
3. Szczegółowy zakres i tryb działania jednostek, o których mowa w ust. 1 określają ich
regulaminy ustalone przez jednostki i zatwierdzone przez Zarząd Główny.
4. Uchwały jednostek regionalnych nie mogą naruszać osobowości prawnej oddziałów.
Art. 79
1. Jednostki regionalne obowiązuje Statut PTTK oraz uchwały władz naczelnych PTTK.
2. Jednostka regionalna składa Zarządowi Głównemu sprawozdanie roczne ze swej
działalności oraz podlega kontroli władz naczelnych PTTK w zakresie zgodności
działalności z:
1) obowiązującymi przepisami prawa, Statutem PTTK i regulaminem jednostki
regionalnej,
2) uchwałami władz naczelnych PTTK oraz władz jednostki regionalnej,
3) zasadami racjonalnego gospodarowania majątkiem własnym i powierzonym oraz
dotacjami celowymi przyznanymi przez Zarząd Główny.
Art. 80 1. Jednostki regionalne mogą posiadać osobowość prawną, którą nabywają z dniem
uprawomocnienia się postanowienia właściwego sądu rejestrowego.
2. Zarząd Główny wyraża zgodę na utworzenie jednostki regionalnej z osobowością prawną
i powołuje jednostkę regionalną bez osobowości prawnej. Do uchwały powinien być
dołączony regulamin działania jednostki regionalnej zgodnie z art.78 ust. 3 Statutu.
3. Do utworzenia jednostki regionalnej wymagane są uchwały zarządów oddziałów
powołujących tę jednostkę.
4. Uchwała Zarządu Głównego o wyrażeniu zgody na utworzenie jednostki regionalnej,
posiadającej osobowość prawną, powinna określać:
1) zasięg terytorialny (województwo),
2) nazwę; jednostka regionalna może przyjąć również imię osoby zasłużonej dla Polski,
regionu, krajoznawstwa i turystyki, nazwę związaną z upamiętnieniem faktu lub
miejsca historycznego,
3) tryb wyboru władz, kadencję władz.
Art. 81
1. Najwyższą władzą jednostki regionalnej posiadającej osobowość prawną jest
Zgromadzenie Przedstawicieli Oddziałów PTTK.
2. Władzami jednostki regionalnej z osobowością prawną są:
1) zarząd jednostki regionalnej,
2) komisja rewizyjna jednostki regionalnej.
3. Do kompetencji Zgromadzenia Przedstawicieli Oddziałów PTTK należy w
szczególności:
5) wybór członków władz jednostki regionalnej,
6) uchwalanie regulaminu jednostki regionalnej i dokonywanie jego zmian,
7) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz jednostki regionalnej,
8) podejmowanie uchwał w sprawie głównych kierunków działania.
4. W okresie między Zgromadzeniami Przedstawicieli Oddziałów PTTK pracami jednostki
regionalnej PTTK kieruje zarząd jednostki regionalnej.
1. Do jednostek regionalnych z osobowością prawną oraz ich działania mają zastosowanie
odpowiednio art. 35 ust. 1, 2 i 3, art. 69 i 70 niniejszego Statutu.
Rozdział VI
MAJĄTEK PTTK
Art. 82
1. Majątek PTTK powstaje z:
1) wpisowego i składek członkowskich,
2) dochodów z własnej działalności,
3) dochodów z mienia nieruchomego i ruchomego,
4) ofiarności publicznej,
5) darowizn, spadków i zapisów,
6) innych źródeł.
2. Przedmiotem praw majątkowych PTTK są w szczególności: nieruchomości, ruchomości,
dobra niematerialne oraz środki pieniężne.
Art. 83 1. Mieniem PTTK jest własność i inne prawa majątkowe przysługujące PTTK, oddziałom
i jednostkom regionalnym PTTK z osobowością prawną. Zarząd Główny PTTK, jeżeli
Statut inaczej nie stanowi, w stosunkach cywilnoprawnych wykonuje prawa i obowiązki
wobec mienia PTTK, w stosunku do którego własność lub inne prawa majątkowe nie
przysługują oddziałom PTTK lub jednostkom regionalnym z osobowością prawną.
2. Mienie PTTK znajdujące się w posiadaniu oddziału w dniu nabycia osobowości prawnej
staje się z tym dniem mieniem tego oddziału.
3. W przypadku rozwiązania oddziału jego mienie po zakończeniu likwidacji staje się
mieniem PTTK, w stosunku do którego, w zakresie czynności cywilnoprawnych, Zarząd
Główny PTTK wykonuje prawa i obowiązki.
4. W odniesieniu do jednostek regionalnych przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
5. Koła i kluby zarządzają i korzystają z mienia oddziału w zakresie i na zasadach
ustalonych w regulaminie koła lub klubu.
Art. 84
1. Zbycie mienia nieruchomego będącego własnością oddziału lub jednostki regionalnej
z osobowością prawną albo pozostającego w użytkowaniu wieczystym wymaga
powiadomienia Zarządu Głównego, któremu lub osobie prawnej przez niego wskazanej,
przysługuje prawo pierwokupu. Termin do złożenia oświadczenia o wykorzystaniu tego
prawa wynosi 90 dni od dnia powiadomienia Zarządu Głównego.
2. Obciążanie majątku nieruchomego PTTK wymaga zgody Zarządu Głównego PTTK.
3. Zaciąganie zobowiązań majątkowych, a w szczególności kredytów i pożyczek
w kwocie przekraczającej 10% wartości aktywów danej jednostki wymaga uchwały
Zarządu tej jednostki PTTK podjętej bezwzględną większością głosów.
Art. 85
Zabronione jest:
1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku
do członków PTTK, członków władz lub pracowników PTTK oraz osób, z którymi
członkowie władz lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia
albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami
bliskimi”,
2) przekazywanie majątku PTTK na rzecz członków, członków władz lub pracowników
PTTK oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach,
3) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków władz lub pracowników
PTTK oraz ich osób bliskich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze
statutowego celu PTTK,
4) zakupywanie na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie PTTK, członkowie władz lub pracownicy PTTK oraz ich
osoby bliskie. Art. 86
1. PTTK nie odpowiada za zobowiązania oddziałów i jednostek regionalnych, a oddziały i
jednostki regionalne nie odpowiadają za zobowiązania PTTK, chyba że co innego wynika
z dokonanych czynności prawnych.
2. Jednostki regionalne nie odpowiadają za zobowiązania oddziałów, a oddziały nie
odpowiadają za zobowiązania jednostek regionalnych, chyba że co innego wynika z
dokonanych czynności prawnych.
Art. 87
1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków PTTK oraz dla udzielania
pełnomocnictw, wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch osób spośród grona
obejmującego: prezesa, wiceprezesów, skarbnika lub innych, umocowanych przez zarząd
jego członków.
2. W odniesieniu do oddziałów i jednostek regionalnych przepisy ust. 1 stosuje się
odpowiednio.
Rozdział VII
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE PTTK
Art. 88
Zmiany Statutu uchwala Walny Zjazd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania.
Art. 89
Uchwałę w sprawie rozwiązania PTTK podejmuje Walny Zjazd PTTK większością 3/4
głosów przy obecności co najmniej 3/4 uprawnionych do głosowania.
Sekretarz Przewodniczący
obrad XVII Walnego Zjazdu PTTK obrad XVII Walnego Zjazdu PTTK
Ewa Łaniewska Roman BargiełZałącznik do Statutu PTTK
ORDYNACJA WYBORCZA
ZASADY I TRYB WYBORU WŁADZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
PTTK
(tekst jednolity)
I. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PTTK
I ICH WŁADZE WYBORCZE
§ 1
Władzami wyborczymi w PTTK są:
2) w kole lub klubie PTTK - walne zebranie koła lub klubu zwane dalej „zebraniem”, które
wybiera:
a) zarząd koła lub klubu,
b) komisję rewizyjną koła lub klubu, o ile zebranie podejmie uchwałę o wyborze
komisji rewizyjnej koła lub klubu,
c) delegata (delegatów) - na zjazd oddziału,
1) w oddziale PTTK - zjazd oddziału, który wybiera:
a) zarząd oddziału,
b) komisję rewizyjną oddziału,
c) sąd koleżeński oddziału, o ile zjazd oddziału podejmie uchwałę o wyborze sądu
koleżeńskiego oddziału,
d) delegata (delegatów) oddziału na Regionalne Konferencje Oddziałów PTTK,
2) w jednostce regionalnej z osobowością prawną - Zgromadzenie Przedstawicieli
Oddziałów PTTK, zwane dalej „zgromadzeniem oddziałów”, które wybiera:
a) zarząd jednostki regionalnej,
b) komisję rewizyjną jednostki regionalnej,
3) Regionalna Konferencja Oddziałów PTTK, zwana dalej "regionalną konferencją", która
wybiera delegata (delegatów) na Walny Zjazd PTTK,
4) Walny Zjazd PTTK, który wybiera:
b) Zarząd Główny,
c) Główną Komisję Rewizyjną,
d) Główny Sąd Koleżeński.
II. ZASADY ZWOŁYWANIA ZEBRAŃ, ZJAZDÓW ODDZIAŁÓW,
ZGROMADZEŃ ODDZIAŁÓW, REGIONALNYCH KONFERENCJI
I WALNEGO ZJAZDU PTTK
§ 2
1. Walne zebranie koła lub klubu zwoływane jest na podstawie uchwały zarządu koła lub
klubu, podjętej przynajmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
2. Zjazd oddziału zwoływany jest na podstawie uchwały zarządu oddziału podjętej
przynajmniej na 21 dni przed terminem zjazdu.
3. Zgromadzenie oddziałów zwoływane jest na podstawie uchwały zarządu jednostki
regionalnej, podjętej przynajmniej na 28 dni przed terminem zgromadzenia.
4. Regionalna konferencja zwoływana jest na podstawie uchwały Zarządu Głównego
podjętej przynajmniej na 28 dni przed terminem konferencji. 5. Walny Zjazd PTTK zwoływany jest na podstawie uchwały Zarządu Głównego, podjętej
przynajmniej na 45 dni przed terminem zjazdu.
§ 3
W uchwale zwołującej zebranie, zjazd oddziału, zgromadzenie oddziałów, regionalną
konferencję lub Walny Zjazd PTTK powinien być podany ich termin i miejsce,
proponowany porządek obrad. Załącznikiem do uchwały jest projekt regulaminu obrad.
§ 4
1. O zebraniu, zjeździe oddziału, zgromadzeniu oddziałów, regionalnej konferencji
i Walnego Zjazdu PTTK uczestnicy powinni zostać zawiadomieni na piśmie
w przypadku:
1) zebrania koła lub klubu - na 7 dni przed terminem zebrania,
2) zjazdu oddziału - na 14 dni przed terminem zjazdu,
3) zgromadzenia oddziałów - na 21 dni przed terminem zgromadzenia,
4) regionalnej konferencji - na 21 dni przed terminem konferencji,
5) Walnego Zjazdu PTTK - co najmniej 30 dni przed terminem zjazdu.
2. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 należy podać termin i miejsce zebrania,
zjazdu, zgromadzenia lub konferencji, proponowany porządek i regulamin obrad oraz
wskazać termin i miejsce, w którym uczestnicy mogą zapoznać się takimi materiałami
związanymi z obradami, jak: sprawozdania z działalności władz, informacje
o liczebności wybieranych władz, liczbie wybieranych delegatów i zasadach ich
wyboru na zjazd oddziału, zgromadzenia oddziałów, regionalną konferencję lub
Walny Zjazd PTTK.W przypadku przewidywanych obrad nad zmianami w statucie
bądź regulaminach, do zawiadomienia skierowanego do uczestników z głosem
decydującym musi być dołączony projekt tych dokumentów.
3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, może być dodatkowo także wywieszone
w formie ogłoszenia w lokalach jednostek organizacyjnych PTTK.
III. ZASADY WYBORU DELEGATÓW NA ZJAZD ODDZIAŁU,
ZGROMADZENIE ODDZIAŁÓW, REGIONALNĄ KONFERENCJĘ
ORAZ NA WALNY ZJAZD PTTK
§ 5
1. Naczelne władze PTTK, o których mowa w art. 20 ust. 2 Statutu PTTK wybierane są
przez delegatów na Walny Zjazd wybranych na regionalnych konferencjach, przy
czym jeden delegat na Walny Zjazd PTTK przypada na każdą rozpoczętą liczbę
czterystu członków zwyczajnych z opłaconą składką członkowską za dany rok,
zrzeszonych łącznie we wszystkich oddziałach, których delegaci uczestniczą
w regionalnej konferencji.
2. Delegaci na zgromadzenia oddziałów i regionalne konferencje wybierani są na
zjazdach oddziałów, przy czym na każdy oddział przypada jeden delegat plus jeden
delegat na każdą rozpoczętą liczbę stu członków zwyczajnych z opłaconą składką
członkowską za dany rok przy liczebności oddziału powyżej stu członków
zwyczajnych z opłaconą za taki okres składką członkowską.
3. Delegaci na zjazdy oddziałów wybierani są na walnych zebraniach kół i klubów, wg
następującego klucza wyborczego:
1) w oddziałach z liczbą od 51 do 100 członków zwyczajnych z opłaconą składką
członkowską - 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 3 członków zwyczajnych, 2) w oddziałach z liczbą od 101 do 150 członków zwyczajnych z opłaconą składką
członkowską - 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 5 członków zwyczajnych,
3) w oddziałach z liczbą od 151 do 300 członków zwyczajnych z opłaconą składką
członkowską - 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 8 członków zwyczajnych,
4) w oddziałach z liczbą od 301 do 500 członków zwyczajnych z opłaconą składką
członkowską - 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 10 członków zwyczajnych,
5) w oddziałach z liczbą od 501 do 700 członków zwyczajnych z opłaconą składką
członkowską - 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 15 członków zwyczajnych,
6) w oddziałach z liczbą od 701 do 900 członków zwyczajnych z opłaconą składką
członkowską - 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 20 członków zwyczajnych,
7) w oddziałach z liczbą od 901 do 1200 członków zwyczajnych z opłaconą składką
członkowską - 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 25 członków zwyczajnych,
8) w oddziałach z liczbą od 1201 do 1500 członków zwyczajnych z opłaconą składką
członkowską - 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 30 członków zwyczajnych,
9) w oddziałach z liczbą od 1501 do 2000 członków zwyczajnych z opłaconą składką
członkowską - 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 35 członków zwyczajnych,
10) w oddziałach z liczbą powyżej 2000 członków zwyczajnych z opłaconą składką
członkowską - 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 40 członków zwyczajnych.
IV. ZASADY UDZIAŁU W ZEBRANIU, ZJEŹDZIE ODDZIAŁU,
ZGROMADZENIU ODDZIAŁÓW,
REGIONALNEJ KONFERENCJI I WALNYM ZJEŹDZIE PTTK
§ 6
1. Z głosem decydującym udział biorą:
2) w zebraniu koła lub klubu lub zjeździe oddziału liczącego nie więcej niż dwa koła
lub kluby lub mniej niż 50 członków zwyczajnych - wszyscy członkowie zwyczajni,
którzy okażą się ważną legitymacją członka PTTK z opłaconą składką członkowską
za dany rok,
3) w zjeździe oddziału liczącego co najmniej trzy koła lub kluby lub co najmniej 50
członków zwyczajnych - delegaci wybrani na zebraniach kół i klubów według zasad
i rozdzielnika mandatów uchwalonego przez zarząd oddziału albo wszyscy
członkowie oddziału,
4) w zgromadzeniu oddziałów - delegaci wybrani na zjazdach oddziałów z danego
województwa, według zasad i rozdzielnika mandatów uchwalonego przez zarząd
jednostki regionalnej,
5) w regionalnej konferencji - delegaci wybrani na zjazdach oddziałów z danego
województwa, według zasad i rozdzielnika mandatów uchwalonego przez Zarząd
Główny PTTK,
6) w Walnym Zjeździe PTTK - delegaci wybrani na regionalnych konferencjach,
obejmujących wszystkie oddziały z danego województwa, według zasad
i rozdzielnika mandatów uchwalonego przez Zarząd Główny PTTK.
1. Z głosem doradczym w zebraniu, zjeździe oddziału, zgromadzeniu oddziałów,
regionalnej konferencji i Walnym Zjeździe PTTK mogą brać udział:
1) Członkowie Honorowi PTTK,
2) członkowie lub przedstawiciele członków wspierających,
3) członkowie władz zwierzchnich PTTK,
4) członkowie ustępujących władz, o ile nie są delegatami,
5) osoby zaproszone. § 7
1. Dokumentami uprawniającymi do uczestnictwa w zebraniu, zjeździe oddziału,
zgromadzeniu oddziałów, regionalnej konferencji i Walnym Zjeździe PTTK są:
1) dla osób uczestniczących z głosem decydującym:
a) w przypadku zebrania lub zjazdu, w którym uczestniczą wszyscy członkowie
zwyczajni - legitymacja członka PTTK z opłaconą składką członkowską za dany
rok,
b) w przypadku zjazdu oddziału, zgromadzenia oddziałów, regionalnej konferencji
i Walnego Zjazdu PTTK, w których uczestniczą delegaci - legitymacja członka
PTTK z opłaconą składką członkowską za dany rok, mandat delegata oraz
zaproszenie,
1) dla osób uczestniczących z głosem doradczym - zaproszenie wystawione przez
organizatora zebrania, zjazdu, zgromadzenia oddziałów, regionalnej konferencji lub
Walnego Zjazdu PTTK.
2. Mandaty delegatów na zjazd oddziału, regionalną konferencję i Walny Zjazd PTTK
wydają organizatorzy w dniu zjazdu, regionalnej konferencji lub Walnego Zjazdu
PTTK, na podstawie list delegatów, sporządzonych w oparciu o odpowiednie protokoły
wyboru delegatów, podpisane listy obecności delegatów oraz legitymację członka PTTK
z opłaconą składką członkowską za dany rok.
3. Mandaty delegatów na zjazd oddziału, zgromadzenie oddziałów, regionalną konferencję
i Walny Zjazd PTTK zachowują ważność przez okres trwania kadencji władz oddziału
PTTK i władz naczelnych PTTK.
V. PRAWOMOCNOŚĆ ZEBRANIA, ZJAZDU ODDZIAŁU,
ZGROMADZENIA ODDZIAŁÓW, REGIONALNEJ KONFERENCJI
I WALNEGO ZJAZDU PTTK ORAZ PODEJMOWANYCH UCHWAŁ
§ 8
1. Prawomocność zebrania stwierdza komisja mandatowa wybrana przez zebranie.
Zebranie jest prawomocne, jeżeli bierze w nim udział, co najmniej połowa liczby
członków z głosem decydującym. W uzasadnionych przypadkach na odstępstwo od tej
zasady musi wyrazić zgodę zarząd oddziału określając jednocześnie swoją uchwałą
nowy wymóg prawomocności zebrania.
2. Prawomocność zjazdu oddziału stwierdza komisja mandatowa zjazdu wybrana przez
zjazd, przy czym:
1) w przypadku, gdy w zjeździe oddziału biorą udział wszyscy członkowie - zjazd
oddziału jest prawomocny, jeżeli bierze w nim udział, co najmniej połowa liczby
członków z głosem decydującym,
2) w przypadku, gdy w zjeździe oddziału biorą udział delegaci z kół i klubów - zjazd
oddziału jest prawomocny, jeżeli bierze w nim udział, co najmniej połowa
delegatów wybranych na ten zjazd oddziału na zebraniach kół i klubów.
3. Prawomocność zgromadzenia oddziałów stwierdza komisja mandatowa wybrana przez
to zgromadzenie. Zgromadzenie oddziałów jest prawomocne, jeżeli bierze w nim udział,
co najmniej połowa delegatów wybranych na to zgromadzenie na zjazdach oddziałów.
4. Prawomocność regionalnej konferencji stwierdza komisja mandatowa wybrana przez tę
konferencję. Regionalna konferencja jest prawomocna, jeżeli bierze w niej udział, co
najmniej połowa delegatów wybranych na tę konferencję na zjazdach oddziałów. 5. Prawomocność Walnego Zjazdu PTTK stwierdza komisja mandatowa wybrana przez
ten zjazd. Walny Zjazd PTTK jest prawomocny, jeżeli bierze w nim udział, co najmniej
połowa delegatów wybranych na ten zjazd na regionalnych konferencjach.
§ 9
Uchwały zebrania, zjazdu, zgromadzenia oddziałów, regionalnej konferencji i Walnego
Zjazdu PTTK zapadają zwykłą większością głosów osób uprawnionych do głosowania,
z wyjątkiem uchwał w sprawach, które są inaczej zastrzeżone Statutem PTTK lub statutem
danego oddziału.
VI. PRZEPROWADZENIE ZEBRANIA, ZJAZDU ODDZIAŁU,
ZGROMADZENIA ODDZIAŁÓW, REGIONALNEJ KONFERENCJI
ORAZ WYBORÓW, WŁADZ I DELEGATÓW
§ 10
Sposób przeprowadzenia obrad, podejmowania uchwał, wyboru władz i delegatów określa
w sposób szczegółowy regulamin obrad, uchwalony przez zebranie, zjazd oddziału,
zgromadzenie oddziałów, regionalną konferencję i Walny Zjazd PTTK odpowiednio.
VII. WYBORY WŁADZ KOŁA, KLUBU, ODDZIAŁU,
JEDNOSTKI REGIONALNEJ, PTTK ORAZ DELEGATÓW
§ 11
1. Prawo kandydowania do władz koła, klubu, oddziału, jednostki regionalnej oraz władz
naczelnych PTTK przysługuje wszystkim członkom zwyczajnym PTTK, którzy
posiadają ważną legitymację członka PTTK z opłaconą składką członkowską za dany
rok i na których nie nałożono prawomocnym postanowieniem sądu koleżeńskiego PTTK
kary zawieszenia w prawach członkowskich na czas obejmujący okres wyborów. Nie
mogą też kandydować do władz na okres najbliższej kadencji członkowie zarządu koła,
klubu, oddziału, zgromadzenia oddziałów oraz władz naczelnych PTTK, którzy nie
uzyskali absolutorium.
2. Kandydatów do władz koła, klubu, oddziału, jednostki regionalnej oraz władz
naczelnych PTTK oraz na delegatów na zjazd oddziału, zgromadzenie oddziałów,
regionalną konferencję i Walny Zjazd PTTK proponuje komisja wyborcza wybrana
przez zebranie, zjazd oddziału, zgromadzenie oddziałów, regionalną konferencję oraz
Walny Zjazd PTTK.
3. Listę kandydatów, o których mowa w ust. 2 komisja wyborcza tworzy na podstawie
zgłoszeń kandydatów przez uczestników odpowiednio zebrania, zjazdu oddziału,
zgromadzenia oddziałów, regionalnej konferencji oraz Walnego Zjazdu PTTK.
Kandydaci zgłaszani do określonego rodzaju władz oraz na delegatów muszą spełniać
wymagania dotyczące członków władz określone w Statucie PTTK.
4. Kandydatów do nowych władz koła, klubu, oddziału, jednostki regionalnej oraz władz
naczelnych PTTK oraz kandydatów na delegatów na zjazd oddziału, zgromadzenie
oddziałów, regionalną konferencję oddziałów, Walny Zjazd PTTK mogą zgłaszać:
1) wszyscy uprawnieni - posiadający prawo do uczestniczenia w zebraniu, zjeździe
oddziału, zgromadzeniu oddziałów, regionalnej konferencji, Walnego Zebrania
PTTK z głosem decydującym,
2) ustępujące władze - w odniesieniu do kandydatów do nowo wybieranych władz. § 12
Zebranie, zjazd oddziału, zgromadzenie oddziałów i Walny Zjazd PTTK ustala według
własnych kompetencji liczbę wybieranych członków do władz koła, klubu, oddziału,
jednostki regionalnej oraz władz naczelnych PTTK.
§ 13
Wybory władz oraz delegatów odbywają się na wszystkich szczeblach organizacyjnych
wyłącznie w głosowaniu tajnym.
§ 14
1. Wybory do władz koła, klubu, oddziału, jednostki regionalnej i władz naczelnych PTTK
oraz delegatów na zjazd oddziału, zgromadzenie oddziałów, regionalną konferencję
i Walny Zjazd PTTK przeprowadza komisja skrutacyjna, wybrana odpowiednio na
zebraniu, zjeździe oddziału, zgromadzeniu oddziałów, regionalnej konferencji i Walnym
Zjeździe PTTK spośród uczestników tych zgromadzeń z głosem decydującym.
2. Komisja skrutacyjna przeprowadza wybory, o których mowa w ust. 1 zgodnie
z regulaminem przyjętym na zebraniu, zjeździe oddziału, zgromadzeniu oddziałów,
regionalnej konferencji i Walnym Zjeździe PTTK odpowiednio.
3. W skład komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące do władz i na
delegatów.
§ 15
1. Wybory do władz oraz wybory delegatów odbywają się za pomocą oddzielnych kart
wyborczych, przygotowanych przez komisję skrutacyjną.
2. Na karcie wyborczej (kartach wyborczych) do władz, komisja skrutacyjna umieszcza
nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym z podziałem na rodzaje wybieranych
władz.
3. Na karcie wyborczej delegatów, komisja skrutacyjna umieszcza w porządku
alfabetycznym nazwiska kandydatów na delegatów.
4. Przy nazwie wybieranego rodzaju władz i delegatów winna być podana ustalona liczba
członków wybieranych do danego rodzaju władzy oraz delegatów.
5. Procedura głosowania może być przeprowadzona również przy wykorzystaniu technik
elektronicznych. W takim przypadku karty, o których mowa w ust. 1, 2, 3 nie stanowią
dokumentacji wyborczej.
§ 16
1. Głos w głosowaniu jest ważny, jeżeli:
1) został oddany za pomocą karty wyborczej.
2) liczba nie skreślonych kandydatów na karcie wyborczej jest równa lub mniejsza od
liczby określonej dla wybieranego rodzaju władzy lub liczby delegatów.
1. Przepis ust. 1 nie dotyczy wyborów przy zastosowaniu technik elektronicznych
§ 17
1. O wybraniu kandydata na członka władz decyduje uzyskanie, co najmniej połowy
głosów oddanych przy zachowaniu wymogów §15 oraz zajęcie miejsca w zatwierdzonej
liczbie członków danego rodzaju władz.
2. O wyborze delegata na zjazd oddziału, zgromadzenie oddziałów, regionalną
konferencję, Walny Zjazd PTTK decyduje uzyskanie, co najmniej połowy oddanych
głosów przy zachowaniu wymogów § 15 oraz zajęcie miejsca w zatwierdzonej liczbie
delegatów. § 18
1. Jeżeli w wyborach do danego rodzaju władz lub delegatów nie wybrano pełnej liczby
członków określonej dla danego rodzaju władzy lub delegatów, zarządza się wybory
uzupełniające.
2. W wyborach uzupełniających biorą udział wyłącznie kandydaci, którzy nie zostali
wybrani w pierwszym głosowaniu.
3. Przy wyborach uzupełniających obowiązują zasady jak w: §§ 16 i 17, przy czym
komisja skrutacyjna zobowiązana jest przypomnieć nazwiska kandydatów do
poszczególnych rodzajów władz i delegatów, biorących udział w wyborach
uzupełniających, a także podać liczbę osób, którą wybiera się w głosowaniu
uzupełniającym dla osiągnięcia liczby członków określonej dla danego rodzaju władzy
lub delegatów.
4. Jeżeli w wyborach uzupełniających do danego rodzaju władzy lub delegatów nie
wybrano także pełnej liczby członków określonej dla danego rodzaju władzy lub
delegatów, zarządza się drugą turę wyborów uzupełniających. W tej turze wyborów
obowiązują następujące zasady:
1) wyboru dokonuje się spośród tych kandydatów, którzy w wyborach uzupełniających
otrzymali największą liczbę głosów, przy czym liczba kandydatów uczestniczących
w wyborach nie może być większa niż dwukrotność liczby osób wybieranych w tej
turze wyborów do danego rodzaju władzy lub delegatów,
2) o wyborze kandydata do danego rodzaju władzy lub na delegata decyduje zwykła
większość głosów tzn. wybierane są te osoby, które otrzymały największą liczbę
głosów i zmieściły się w liczbie miejsc określonej w tej turze wyborów dla danego
rodzaju władzy lub delegatów.
VIII. UKONSTYTUOWANIE SIĘ WŁADZ
§ 19
Zebrania konstytuujące poszczególne rodzaje władz powinny się odbyć po zakończeniu
wyborów w dniu obrad zebrania, zjazdu, zgromadzenia oddziałów oraz Walnego Zjazdu
PTTK. W przypadkach wyjątkowych w dni następne, nie później jednak niż w terminie 14
dni od zakończenia zebrania, zjazdu, zgromadzenia oddziałów lub Walnego Zjazdu PTTK.
Zebraniu konstytuującemu przewodniczy członek prezydium obrad zebrania, zjazdu,
zgromadzenia oddziałów lub Walnego Zjazdu PTTK odpowiednio.
§ 20
1. Wybory prezesa zarządu koła, klubu i oddziału odbywają się w głosowaniu tajnym za
pomocą kart do głosowania.
2. Wybory prezesa zarządu, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza komisja skrutacyjna
wyłoniona spośród członków komisji skrutacyjnej zebrania lub zjazdu odpowiednio.
3. Prezesem zarządu może być każdy z członków nowo wybranego zarządu koła, klubu lub
oddziału odpowiednio.
4. Po rozdzieleniu kart do głosowania przez komisję, o której mowa w ust. 2 członkowie
danego zarządu wpisują nazwisko swojego kandydata.
5. Prezesem zarządu zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, nie mniej
jednak niż połowę głosów obecnych członków nowo wybranego zarządu.
6. Jeżeli w wyborach żaden z kandydatów nie otrzymał, co najmniej połowy głosów,
zarządza się wybory uzupełniające, w których udział biorą dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W takim przypadku prezesem zarządu zostaje
kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów.
7. Podział funkcji wśród członków zarządu następuje na wniosek nowo wybranego
prezesa.
§ 21
W skład zarządu koła, klubu lub oddziału może także wchodzić sekretarz lub urzędujący
członek zarządu powołany przez zarząd, chyba że statut oddziału stanowi inaczej.
§ 22
1. Przy wyborze prezesa komisji rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego oddziału, jeżeli taki
sąd został wybrany, a także przy podziale funkcji wśród członków komisji rewizyjnej
i członków sądu koleżeńskiego oddziału, stosuje się odpowiednio przepisy §§ 20 i 21.
2. Przy wyborze prezesa zarządu jednostki regionalnej i komisji rewizyjnej jednostki
regionalnej, a także przy podziale funkcji wśród członków zarządu jednostki regionalnej
i komisji rewizyjnej jednostki regionalnej, stosuje się odpowiednio przepisy §§ 20 i 21.
3. Przy wyborze prezesa Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego
Sądu Koleżeńskiego PTTK, a także przy podziale funkcji wśród członków Zarządu
Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK,
stosuje się odpowiednio przepisy §§ 20 i 21.
IX. DOKUMENTY ZEBRANIA, ZJAZDU ODDZIAŁU,
ZGROMADZENIA ODDZIAŁÓW, REGIONALNEJ KONFERENCJI
I WALNEGO ZJAZDU PTTK
§ 23
1. Podstawowymi dokumentami zebrania, zjazdu oddziału są:
1) regulamin obrad uchwalony przez zebranie, zjazd oddziału,
2) uchwała zarządu oddziału w sprawie klucza wyborczego i rozdzielnika mandatów
dla kół i klubów na zjazd oddziału,
3) protokół zebrania, zjazdu oddziału, podpisany przez przewodniczącego obrad
i sekretarza,
4) uchwały, wnioski i postulaty zebrania, zjazdu oddziału,
5) opinia zjazdu oddziału w sprawie kierunków działalności PTTK, przedstawionych
przez Zarząd Główny PTTK,
6) protokoły komisji mandatowej dotyczące prawomocności zebrania, zjazdu oddziału,
7) protokoły komisji wyborczej,
8) protokoły komisji skrutacyjnej, w sprawie wyboru władz i delegatów,
9) protokoły komisji skrutacyjnej z zebrań konstytuujących nowo wybrane władze,
10) zaświadczenia wyboru delegata (delegatów) koła lub klubu na zjazd oddziału lub,
odpowiednio zaświadczenia wyboru delegata (delegatów) oddziału na regionalną
konferencję,
11) podstawowe informacje o wybranych władzach koła, klubu lub oddziału
odpowiednio.
2. Podstawowymi dokumentami regionalnej konferencji są:
1) regulamin i porządek obrad, uchwalony przez konferencję,
2) protokół z obrad konferencji, podpisany przez przewodniczącego obrad i sekretarza,
3) uchwała Zarządu Głównego PTTK w sprawie klucza wyborczego i rozdzielnika
mandatów dla zjazdów oddziałów, 4) uchwały, wnioski i postulaty regionalnej konferencji kierowane do Walnego Zjazdu
PTTK,
5) stanowisko regionalnej konferencji w sprawie kierunków działalności PTTK,
przedstawionych przez Zarząd Główny PTTK,
6) protokoły komisji mandatowej dotyczące prawomocności konferencji,
7) protokół komisji wyborczej,
8) protokoły komisji skrutacyjnej dotyczące wyboru delegatów na Walny Zjazd PTTK,
9) zaświadczenia wyboru delegatów na Walny Zjazd PTTK.
3. Podstawowymi dokumentami zgromadzenia oddziałów są:
1) regulamin i porządek obrad, uchwalony przez zgromadzenie,
2) uchwała Zarządu Głównego PTTK w sprawie klucza wyborczego i rozdzielnika
mandatów dla zjazdów oddziałów,
3) protokół z obrad zgromadzenia, podpisany przez przewodniczącego obrad
i sekretarza,
4) uchwały, wnioski i postulaty zgromadzenia,
5) protokoły komisji mandatowej dotyczące prawomocności zgromadzenia,
6) protokół komisji wyborczej,
7) protokoły komisji skrutacyjnej, w sprawie wyboru władz jednostki regionalnej,
8) protokoły komisji skrutacyjnej z zebrań konstytuujących nowo wybrane władze.
4. Podstawowymi dokumentami Walnego Zjazdu PTTK są:
1) regulamin obrad uchwalony przez zjazd,
2) uchwała Zarządu Głównego w sprawie klucza wyborczego i rozdzielnika mandatów
dla regionalnych konferencji,
3) uchwała o nadaniu godności Członka Honorowego PTTK,
4) protokół zjazdu, podpisany przez przewodniczącego obrad i sekretarza,
5) uchwały, wnioski i postulaty zjazdu w sprawie kierunków działalności PTTK,
6) projekt zmian Statutu PTTK, jeżeli będzie przedmiotem zjazdu,
7) protokoły komisji mandatowej dotyczące prawomocności zjazdu,
8) protokoły komisji wyborczej,
9) protokoły komisji skrutacyjnej w sprawie wyboru naczelnych władz PTTK,
10) protokoły komisji skrutacyjnej z zebrań konstytuujących nowo wybrane władze,
11) podstawowe informacje o wybranych naczelnych władzach PTTK.
X. PRZEPISY KOŃCOWE
§ 24
1. Koło, klub przesyła do zarządu oddziału dokumentację, o której mowa w § 23 ust.1
z zebrania w terminie do 10 dni od daty jego zakończenia oraz ankietę informacyjną
o członkach nowo wybranych władz koła, klubu.
2. Zarząd oddziału przesyła do Zarządu Głównego PTTK dokumentację ze zjazdu
oddziału, o której mowa § 23 ust.1 w terminie do 14 dni od daty jego zakończenia oraz
ankietę informacyjną o członkach nowo wybranych władz oddziału.
3. Zarząd jednostki regionalnej przesyła do Zarządu Głównego PTTK dokumentację
z regionalnej konferencji oddziałów PTTK, o której mowa w § 23 ust. 2 w terminie 14
dni od daty jej zakończenia.
4. Zarząd jednostki regionalnej przesyła do Zarządu Głównego PTTK dokumentację ze
zgromadzenia oddziałów, o której mowa w § 23 ust. 3 w terminie 14 dni od daty jego
zakończenia.
§ 25 1. Zarząd oddziału, po zjeździe oddziału, zgodnie z art. 20 ust. 2 i art. 21 ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.)
jest obowiązany o zmianach we władzach oddziału i zmianie statutu niezwłocznie
zawiadomić sąd rejestrowy, a w terminie 14 dni od chwili zakończenia zjazdu - organ
nadzorujący właściwy dla siedziby oddziału.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku jednostki regionalnej i PTTK.
Sekretarz Przewodniczący
obrad XVII Walnego Zjazdu PTTK obrad XVII Walnego Zjazdu PTTK
Ewa Łaniewska Roman Bargieł

Kluby - Sznurówa, Ekorama, Posejdon

100 5861

Linki

Details
http://www.kghm.pl Nasza firma KGHM "Polska Miedź" S.A.
http://www.pttk.com.pl/ Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze - strona komercyjna
http://www.legnica.net.pl/ Serwis informacyjny o Legnicy
http://www.legnica.um.gov.pl/ Oficjalna strona UM Legnica

Historia

Details

10.03.1958 r. Pierwsze zebranie miłośników turystyki i krajoznawstwa w Legnickich Zakładach Metalurgicznych, które z czasem przekształciły się w Hutę Miedzi "Legnica". Powołanie Koła PTTK przy Legnickich Zakładach Metalurgicznych. Liczba członków - 24 osoby.
Prezes - Ignacy Witkowski

1959 r. Koło PTTK liczy 24 członków.
Zarząd:
Tadeusz Polatyński
Ignacy Witkowski
Ryszard Chabior
Zofia Nichtz
Władysław Jaśkiewicz
Henryk Zelek
Stanisław Paczyński Powstała Honorowa lista działaczy PTTK:
Tadeusz Polatyński
Józef Krokoszyński
Edward Wróbel
Mieczysław Sztuka
Stefan Gera
Ryszard Motyl

1960 r. Koło liczy 24 członków.
Prezesem - Tadeusz Polatyński
Organizowane są rajdy, oraz wyjazdy członków na imprezy ogólnopolskie. Obok działalności Koła poszczególne wydziały huty organizują rozmaite wycieczki.

1961 r. Koło PTTK liczy 36 członków.
Prezesem - Tadeusz Polatyński.

1962 r. Koło PTTK liczy 46 członków.
Prezesem - Tadeusz Polatyński.

1963 r. Koło PTTK liczy 53 członków
Prezesem - Jan Zając
Koło PTTK, związki zawodowe przy hucie
organizują bardzo dużo wycieczek autokarowych.

1964 r. Koło PTTK liczy 63 członków.
Prezesem - Ryszard Chabior

1965 r. Koło PTTK liczy 80 członków.
Prezesem - Ryszard Chabior

1966 r. Koło PTTK liczy 100 członków.
Prezesem - Ryszard Chabior
W działalności turystycznej wyróżniają się:
Mieczysław Sztuka
Włodzimierz Fajerman
Zbigniew Kukiz
Józef Flasza

1967 r. Koło PTTK liczy 100 członków.
Prezesem - Ryszard Chabior

1968 r. Koło PTTK liczy 150 członków.
Prezesem - Ryszard Chabior
Podjęto decyzje o zorganizowaniu z okazji Dnia Hutnika Wiosennego Rajdu po Górach i Pogórzu Kaczawskim. Koło dysponuje pokaźną ilością sprzętu turystycznego.

14.03.1969 r. Powołano Oddział PTTK zrzeszający 280 członków
Prezesem - Ryszard Chabior
Zastępcy - Edward Wróbel, Józef Krokoszyński
Powołano Komisję Turystyki Kwalifikowanej. Oddział podjął się organizacji obozów wędrownych i zimowych. Zorganizowano 120 wycieczek dla 4800 uczestników. Biuro Oddziału przeniesiono do Domu Hutnika. ZG PTTK odznaczył Złotą odznaką :
Ryszarda Chabiora
Tadeusza Polatyńskiego
Edwarda Wróbla
Józefa Świderskiego
Stefana Gerę

1970 r. Oddział liczy 363 członków.
Prezesem - Ryszard Chabior
W III Rajdzie Kaczawskim uczestniczy 230 osób. Zorganizowano 126 wycieczek dla 5040 osób. Wyróżniają się nowi działacze PTTK:
Bogdan Sznajder
Jan Brodecki
Józef Indeka
Stanisław Stokłosa
Danuta Bondarenko
Marian Wiącek
Jerzy Wójcik
Marian Witkowski
Leonard Kijewski
Henryk Bagiński
Władysław Zimoń
Z. Giergielewicz
K. Marosz
Franciszek Girsa
Wmurowano tablicę pamiątkową na murach zamku Henryka Brodatego w Rokitnicy.

1971 r. Oddział liczy 446 członków.
Prezesem - Ryszard Chabior
Przeprowadzono kurs żeglarski dla 30 osób, Rajd Kaczawski, I Sobótkę oraz 118 wycieczek dla 7420 osób.

1972 r. Oddział liczy 510 członków.
Prezesem - Ryszard Chabior
Zorganizowano 197 wycieczek dla 7880 uczestników, V Rajd Kaczawski, II Sobótkę, Igraszki Piechurów, Okręgowy Zlot TP i GOT oraz wczasy namiotowe w Ośnie.

1973 r. Prezesem - Ryszard Chabior
Zarząd Oddziału zorganizował Okręgowy Zlot Piechurów, VI Rajd Kaczawski, 162 wycieczki dla 6386 osób oraz Kurs Organizatorów Turystyki dla 45 osób.

1974 r. Oddział liczy 534 członków.
Prezesem - Ryszard Chabior
Huta zostaje odznaczona Złotą Odznaką PTTK. Zorganizowano 97 wycieczek dla 4559 osób, Zlot 30-lecia PRL, VII Rajd Kaczawski, IV Sobótki oraz Igraszki Piechurów.

1975 r. Prezesem - Ryszard Chabior
Zostaje zorganizowanych 119 wycieczek dla 5149 osób, VIII Rajd Kaczawski.
Oddział zostaje odznaczony Złotą Odznaką PTTK.

1976 r. Prezesem zostaje Roman Bury
Zastępcą - Tadeusz Bednarek
Zorganizowano kurs przewodników zakładowych, otwarto Hutę do zwiedzania, odbył się IX Rajd Kaczawski.

1977 r. Oddział liczy 440 członków.
Prezesem - Roman Bury
Zapoczątkowano działalność Klubu Żeglarskiego "Posejdon" z prezesem Jerzym Wójcikiem . Odbył się X Rajd Kaczawski.

1978 r. Oddział liczy 476 członków.
Prezesem - Roman Bury
Odbył się XI Rajd Kaczawski, Sobótki, Igraszki Piechurów, Regaty Żeglarskie oraz kurs organizatorów turystyki dla 29 osób. 6 osób uzyskało uprawnienia kierowników wycieczek krajowych. Oddział otrzymał sztandar od Zarządu Wojewódzkiego PTTK i od załogi Huty. Srebrne Odznaki PTTK otrzymali:
Mirosław Bolesta
Tadeusz Janiszewski
Bogdan Kubicki
Krystyna Wencka
Henryk Zelek

1979 r. Prezesem - Roman Bury
Odbył się XII Rajd Kaczawski, Turystyczny Rajd Kolarski LGOM, Wiosenne Igraszki Piechurów, Kurs Strażników Ochrony Przyrody dla 20 osób. Wyróżniają się: Szkolny Klub Krajoznawczo-turystyczny z opiekunem Januszem Janczyńskim, Klub Żhórskiej, Komisja Kolarska, Komisja Motorowa, oraz Komisja Krajoznawcza. Odznaczeni zostają:
Władysław Kowalewski
Stanisław Stokłosa
Marian Wiącek
Bolesław Dyduk
Roman Bury
Edward Wróbel

1980 r. Oddział liczy 629 członków.
Prezesem - Roman Bury
Zorganizowano 115 imprez z udziałem 3650 osób, odbył się XIII Rajd Kaczawski (pechowy - nieostrożny kierowca Fiata 125p. potrącił na trasie 9 uczniów szkoły podstawowej), Wiosenne i Jesienne Igraszki Piechurów oraz 6 imprez żeglarskich.

1981 r. Oddział liczy 488 członków.
Prezesem - Ryszard Chabior
Liczne imprezy turystyczne organizują:
B. Hanula
Mieczysław Sztuka
Waldemar Wemer
K. Wemer
Bolesław Dyduk
Józef Indeka
Adam Janas
Jerzy Wójcik
Franciszek Nadolny
Marian Wiącek
Henryk Zelek
Janusz Janczyński
Leonard Kijewski
Edward Wróbel
Władysław Zimoń
Mirosław Bolesta
Władysław Kowalewski
Bogdan Kubicki
Adam Makuch
Odbył się XIV Rajd Kaczawski z udziałem 97 osób oraz 4 turnusy wczasów namiotowych w Ośnie.

1982 r. Prezesem - Ryszard Chabior
Bardzo dobrą działalnością wykazuje się Klub Żeglarski "Posejdon" organizując liczne regaty oraz kurs żeglarski. Wyróżniają się:
Jerzy Wójcik
Henryk Zelek
Waldemar Wemer
Józef Indeka
Stanisław Stokłosa
Tadeusz Rutkowski
Janusz Janczyński

1983 r. Oddział liczy 248 członków.
Prezesem - Ryszard Chabior
Szczególną działalność wykazuje grupa narciarzy, organizując liczne wycieczki i wyjazdy na biegi i zjazdy. Odbywają się spotkania z piosenką turystyczną, Rajd na powitanie wiosny, Regaty żeglarskie o zasięgu krajowym. Oddział zorganizował wczasy namiotowe w Ośnie dla 120 osób, wczasy żeglarskie w Iławie dla 66 osób, 15 wycieczek dla 327 osób oraz festyn w Święto Odrodzenia PRL nad Jeziorem Kunickim dla 220 osób. Pierwszy raz w tym roku nie odbył się Rajd Kaczawski.

1984 r. Prezesem zostaje Józef Bajek.
Do Zarządu Oddziału zostali wybrani:
Józef Indeka
Tadeusz Rutkowski
Andrzej Gresiuk
Waldemar Wemer
Prezesem Klubu Żeglarskiego "Posejdon" zostaje Waldemar Wemer.
Odbył się XVI Rajd Kaczawski.

1985 r. Prezesem jest Józef Bajek, który następnie funkcję tą przekazuje Tadeuszowi Rutkowskiemu.
Odbywa się XVII Rajd Kaczawski, wyjazd na spływ Dunajcem. Klub Żeglarski "Posejdon" zakupuje sprzęt żeglarski, organizuje kurs na stopień żeglarza, liczne regaty. Wyjątkową pracą wyróżniają się :
Jerzy Wójcik
Mirosław Bolesta
Roman Bolesta
Henryk Zelek
Waldemar Wemer
12 - osobowa grupa wyjeżdża do Zakopanego na XXX Rajd Przyjaźni, któremu przewodzi Lucjan Czyżowski. Kolega Andrzej Milaszkiewicz staje się najbardziej pracowitym przewodnikiem turystyki w Oddziale i obsługuje 55 wycieczek z 650 uczestnikami.

1986 r. Prezesem jest Tadeusz Rutkowski, który od września funkcję tą przekazuje Stanisławowi Szmiglowi.
Zorganizowano XVIII Rajd Kaczawski któremu przewodzi Kol. Józef Indeka, wyjazd na XXXI Rajd Przyjaźni do Zakopanego, Regaty na Jeziorze Kunickim, kursy żeglarskie. Andrzej Milaszkiewicz obsługuje 70 wycieczek dla 850 osób. Dużą aktywność wykazuje szkolne koło pod opieką Janusza Janczyńskiego.

1987 r. Prezesem Oddziału PTTK jest Stanisław Szmigiel. Szczególnym wzięciem cieszą się regaty żeglarskie "Windsurfingów". W klubie ponad 30 żeglarzy pływa na tym sprzęcie. Odbył się kurs na stopień żeglarza, wczasy żeglarskie na mazurach . Rajdom przewodniczą
Józef Indeka,
Bogdan Kubicki,
Waldemar Wemer
Na XXXII Rajd Przyjaźni do Zakopanego udaje się 28 turystów. Andrzej Milaszkiewicz prowadzi 71 wycieczek.

1988 r. Prezesem jest Stanisław Szmigiel
Organizowane są obozy narciarskie, imprezy z okazji Dnia Hutnika np. festyn w Kunicach gdzie gości 250 osób. Odbył się festyn o puchar "Wacka" dla 38 osób. W XX Rajdzie Kaczawskim startuje 290 uczestników, w spływie Dunajcem - 28 osób, w XXXIII Rajdzie Przyjaźni w Zakopanem - 32 osoby. Trwają wczasy namiotowe w Ośnie. Andrzej Milaszkiewicz prowadzi 68 wycieczek przeważnie młodzieżowych.

1989 r. Prezesem jest Stanisław Szmigiel
Klub Żeglarski "Posejdon" przeżywa szczególny rozkwit. Mistrz Polski w windsurfingu w Kunicach. Odbywa się kurs sternika, regaty, festyny, budowany jest nowy jacht dla Oddziału. Zostaje przyłączony nowy teren do ośrodka nad Jeziorem Kunickim. Odbywa się spływ Dunajcem. Młodzi sympatycy wędrówek tworzą przy Oddziale Klub Turystyki Pieszej "Sznurówa". Krzysztof Król i Andrzej Kowalski stają się znanymi organizatorami pieszych wędrówek po górach. Mężnie wspomagają ich:
Janusz Janczyński
Blajchertowie
Szydłowscy
Ossolińscy
Milińscy
Milaszkiewiczowie
Wróblowie
Władysław Gilos
Włodzimierz Ślipeńczuk
Wiesław Adamcewicz
"Sznurówa" tworzy wyjątkową atmosferę, rozwija się liczbowo, staje się widoczna na rajdach ogólnopolskich, organizowany jest również Bieg na Orientacje w Rokitkach.

1990 r. Prezesem jest Stanisław Szmigiel
Organizowany jest obóz narciarski, Kurs młodego organizatora turystyki, Rajd Kaczawski, obozy wędrowne dla młodzieży przy organizowaniu wyróżnia się Andrzej Milaszkiewicz.

1991 r. Prezesem jest Stanisław Szmigiel
Klub Żeglarski "Posejdon" liczy 60 członków, Klub Turystyki Pieszej "Sznurówa" 72 osoby. Działa Koło Przewodników, Koło Ochrony Zabytków z Ireną Nowak na czele. "Sznurówa" organizuje Rajd Kaczawski, wyjazd do Ojcowa, do Zakopanego, w Pieniny i w Góry Świętokrzyskie. Komisja narciarska organizuje wyjazdy na narty. Organizowane są wczasy namiotowe i żeglarskie.

1992 r. Prezesem jest Stanisław Szmigiel.
Są organizowane obozy namiotowe w Ośnie, żeglarski w Iławie. Startują narciarze. "Sznurówa" jest organizatorem rajdu Kaczawskiego z zakończeniem w Wąwozie Myśliborskim. Trwają wyjazdy na zdobywanie gór Świętokrzyskich, do Zakopanego Śladami Jana Pawła II-go, w Bieszczady.

1993 r. Prezesem jest Stanisław Szmigiel.
Oddział liczy 165 członków.
Zarząd "Sznurówa" organizuje rajd na powitanie wiosny z topieniem marzanny nad Słupem. "Sznurówa" integruje się stając się klubem rodzinnym otwartym dla hutników i sympatyków. "Posejdon" rozpoczął sezon regatowy p.t. Regaty "Wiosna 93". Trwa kurs na stopień żeglarza. Narciarze zakończyli sezon udziałem w Biegu Piastów. Rajd Kaczawski obrał sobie na metę Rokitnicę prastarą siedzibę piastów śląskich. Organizując pod ruinami zamku wystawę dorobku 25-lecia oddziału PTTK. Klub dysponuje kamerą filmową dokumentując dorobek i prowadząc opasłą kronike dziejów klubu gdzie szczególną inwencję prezentuje Andrzej Kowalski - grafik.

1994 r. Prezesem jest Stanisław Szmigiel.
Oddział liczy 195 członków.
Aktywnie działają KTP "Sznurówa" (88 członków) biorąc udział w 15 imprezach w tym 7 klubowych (544 uczestników). W klubie działa 7 przewodników zakładowych i 3 przewodników regionalnych. Klub posiada liczne grono działaczy:
Andrzej Kowalski
Krzysztof Król
Janusz Janczyński
Lech Blajchert
Tadeusz Bednarek
Andrzej Milaszkiewicz
Władysław Gilos
Klub opiekuje się Chatą Turystyczną "Marianówka" oraz prowadzi wypożyczalnie sprzętu turystycznego.
Klub Żeglarski "Posejdon" prowadzi ośrodki wodne w Kunicach i Iławie. Organizuje obozy żeglarskie i namiotowe, kurs sternika oraz rejsy po Morzu Tyrreńskim. A wszystko dzięki społecznej pracy:
Jerzego Wójcika
Rodziny Bolestów
Henryka Zelka
Waldemara Błaszczyka
Józefa Indeki
Jarosława Szczepanowskiego
Henryka Janukowicza
Działa Koło Przewodników Zakładowych oprowadzając wycieczki po Hucie. Klub Narciarski organizuje wyjazd na Bieg Piastów, obóz narciarski w Czechach oraz wyjazdy do Szklarskiej Poręby i na Łysą Górę. Wyróżniają się:
Adam Hutyra
Waldemar Wemer
Henryk Zelek

1995 r. Prezesem jest Stanisław Szmigiel.
Oddział liczy 205 członków.
Rozwija się KTP "Sznurówa" organizując rajdy i liczne wyjazdy na imprezy ogólnopolskie m. in. Rajd Świętokrzyski, Pieniny, Zakopane, Pogórze Przemyskie. Działaczy KTP "Sznurówa" uzupełniają :
Włodzimierz Ślipeńczuk
Wiesław Adamcewicz
p. Ossolińscy
Henryk Szydłowski
Klub Żeglarski "Posejdon" organizuje obozy żeglarski, zakupuje nowy jacht "Ambasador" oraz inny sprzęt żeglarski. Młode pokolenie żeglarzy zdobywa kolejne stopnie żeglarskiego wtajemniczenia.
W Kole Przewodników Zakładowych wyróżniają się:
Gustaw Ciesiul
Andrzej Kowalski
Krzysztof Król
Piotr Witkowski
We wrześniu do Oddziału przystąpiło Koło Przewodników z Przemkowa.

1996 r. Odbywa się Zjazd Oddziału. Oddział liczy 262 członków. Prezesem zostaje Krzysztof Król.
KTP "Sznurówa" opiekuje się "Marianówką" wykonując szereg prac remontowych (wymiana dachu, sanitariat) a także wypożycza się Chatę grupom turystycznym. Do starych działaczy dołączają młodzi:
Anna Blajchert
Marta Blajchert
Piotr Matczuk
KŻ "Posejdon" organizuje festyny, regaty, obozy żeglarskie w Iławie, kurs sternika. Prowadzone są stałe dyżury bosmańskie, wydając , remontując sprzęt pływający w kunickim ośrodku.

1997 r. Prezesem Krzysztof Król
Oddział liczy 228 członków. "Sznurówa" organizuje rajdy i wycieczki wg kalendarza oraz inne inicjatywy np. topienie marzanny wiosną, Sylwester, sadzenie drzewek wokół huty. Wydaje się że największą zasługą klubu jest udział całych rodzin np. :
Królów
Kowalskich
Blajchertów
Milaszkiewiczów
Szydłowskich
Czyżowskich
Wróblów
Wieczorków
Nawojczyków
Celochów
W K.Ż. "Posejdon" kolejne sukcesy m. in. Wypłynięcie "Ambasadorem" na Bałtyk, wczasy w Iławie oraz kurs żeglarski. Szczególnie wyróżniają się
Waldemar Błaszczyk
Waldemar Bolesta
Bartosiewicz
Jaworski

1998 r.
Prezesem Krzysztof Król
Oddział liczy 214 członków.
"Sznurówa" ciągle dużo uwagi poświęca remontom "Marianówki", niszczonej przez wytrwałych wandali. Uprawnienia przewodników terenowych po Dolnym Śląsku zdobywają :
Marta Blajchert
Anna Blajchert
Janusz Janczyński
Piotr Matczuk
Organizowane są liczne wyjazdy szczególnie w góry m. in. Tatry Słowackie i Słowacki Raj, Czeskie Góry Stołowe ze Skalnym Miastem oraz na Pogórze Przemyskie z jednodniowym wyjazdem do Lwowa. Odbywa się XXX Jubileuszowy Rajd Kaczawski z zakończeniem w Wojcieszowie. Oddział organizuje również kurs znakarzy nizinnych szlaków turystycznych.
K.Ż. "Posejdon" tradycyjnie organizuje wypoczynek w Kunicach i Iławie, Pierwszy wyjazd do Swornychgaci i jego wyjątkowa atmosfera dzięki koledze Józefowi Indece i Romanowi Boleście.
Z inicjatywy kolegi Henryka Zelka powstaje Klub Rowerowy "Ekorama".

1999 r. Prezesem Krzysztof Król
Obchodzone jest 30-lecie Oddziału. Odbywa się spotkanie z działaczami w Rokitkach.
K.Ż. "Posejdon" rozpoczyna 27 III sezon porządkowy w Kunicach m. in. remont łodzi i innego sprzętu.
KTP "Sznurówa" obchodzi 10-lecie swojego istnienia i organizuje z tej okazji "Wielki Rajd Sznurówy" z punktem kulminacyjnym na Śnieżce.
Klub Rowerowy "Ekorama" zmienia Prezesa, nowym zostaje p. Aleksandra Maksymowska. Kolarze każdą wolną chwilę poświęcają na wyjazdy. W Rajdzie Kaczawskim stanowią liczną grupę.

Kluby

Details
SZNURÓWA-Klub Turystyki Pieszej SZNURÓWA - Klub Turystyki Pieszej Powstał 06.03.1989 z inicjatywy Janusza Janczyńskiego, Andrzeja Kowalskiego, Krzysztofa Króla i Andrzeja Milaszkiewicza. Cele - propagowanie turystyki i krajoznawstwa poprzez aktywne uczestnictwo w imprezach regionalnych i ogólnopolskich, zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej, dbałość o środowisko. Od samego początku klub organizuje i uczestniczy w rajdach: Kaczawskim, Kombinackim, Świętokrzyskim itp. Bierze też udział w obozach wędrownych dla młodzieży i dorosłych, wycieczkach, wyprawach turystycznych np. w Tatry Polskie, Słowackie, Bieszczady. Organizowane są też imprezy cykliczne - Zimowe Szaleństwo, Powitanie Wiosny, Wiosenne i Jesienne Wędrówy Sznurówy, Sylwester, Marsze na Orientacje. W ciągu minionych 13 lat klub uczestniczył w blisko 200 imprezach turystyczno- krajoznawczych. Uczestniczyło w nich ponad 6000 osób w tym prawie 3000 młodzieży.
SZNURÓWA-Klub Turystyki Pieszej Posejdon - Klub Żeglarski powstał w roku 1975 z inicjatywy miłośników sportów wodnych, wśród których prym wiódł kol. Jerzy Wójcik, który został pierwszym Prezesem Klubu i do dziś z pełnym powodzeniem pełni tę funkcję. Klub  rozwijał działalność organizując kursy na stopień żeglarza i sternika jachtowego oraz inwestując równocześnie w sprzęt pływający: kolejno; łódki "Maczek", Omegi, deski surfingowe, Oriony, jachty typu Mak, Tango i inne aż do jachtu morskiego "Ambasador". Członkowie klubu biorą liczny udział w rejsach śródlądowych oraz po Bałtyku, Morzu Północnym i Śródziemnym. Klub działa od 1976 roku
SZNURÓWA-Klub Turystyki Rowerowej EKORAMA - Klub Turystyki Rowerowej Najmłodszy z klubów, działa od 1 grudnia 1997 roku. Zajmuje się propagowaniem czynnego wypoczynku poprzez organizowanie wycieczek rowerowych, rajdów, spotkań rowerzystów i innych imprez okolicznościowych. Organizuje wycieczki rowerowe: - jednodniowe w bliskich okolicach Legnicy - 2-3-dniowe w dalsze okolice Legnicy: Park Krajobrazowy "Chełmy", pogranicze czeskie i niemieckie, okolice Wołowa, Lubiąża i Przemkowa, Karkonosze i Góry Izerskie; Góry Wałbrzyskie i Kamienne. - wielodniowe "włóczęgi": "Bory Tucholskie" w roku 1999; "Parki Krajobrazowe Polski" w roku 2000; "Szwajcaria Saksońska" w roku 2001; "Zielona Droga Legnica-Wuppertal" w roku 2002. Na stronach witryny klubowej znajdziesz opisy tych wycieczek (i zdjęcia) a także wiele notek informacyjnych o "zaliczonych" w trakcie tych wypraw  miejscach. TY też możesz zostać członkiem "EkoRamy" i zwiedzać tanio nasz piękny kraj.
SZNURÓWA-Klub Turystyki Pieszej Koło Przewodników PTTK po Ziemi Przemkowskiej Koło istnieje od 1995 r . Założone zostało przez ludzi, którzy z pasją odkrywali nieznane, bo do niedawna niedostępne (zajmowane przez wojska radzieckie) okolice Przemkowa. Wielka różnorodność przyrodnicza i walory  kulturowe, skupione na stosunkowo niewielkim obszarze przyczyniły się do powstania Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, na terenie którego Koło Przewodników pełni zadania związane z obsługą ruchu turystycznego ,edukacją ekologiczną i ochroną środowiska naturalnego.  W kalendarzu imprez organizowanych przy współudziale Koła są m.in : Dni Ptaka, Dni Przemkowa, Święto Miodu i Wina oraz Święto Karpia. W ciągu roku odwiedza nas ok. 6 tys. osób, a atrakcje turystyczne, którymi lubimy się chwalić to: dąb "Chrobry" - najstarsze drzewo liściaste w Polsce, rezerwat ornitologiczny "Stawy Przemkowskie ", jedno z największych wrzosowisk w Polsce, bunkier poradziecki będący obecnie zimowiskiem nietoperzy i wiele innych. Zainteresowanym naszym terenem podajemy kontakt : Bogumiła Cichoszewska - prezes Koła - (0-76) 832 07 50 Lucjan Zawadzki - przewodnik - (0-76) 831 99 82

Działalność

Details

Oddział PTTK przy Hucie Miedzi "Legnica" prowadzi zarówno działalność programowo-statutową jak i gospodarczą.

Działalność programowo-statutowa

Polega głównie na krzewieniu wśród członków PTTK oraz osób niezrzeszonych i młodzieży idei krajoznawstwa i zasad uprawiania turystyki kwalifikowanej, jako oraz zajęcia praktyczne, zwykle terenowe. Zadania terenowe przyjmują formę imprez o różnorodnym charakterze. Imprezy te organizują Komisje, Kluby i Koła działające przy naszym Oddziale. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dziale Kluby i stronach klubowych.

Działalność gospodarcza

Proponujemy Państwu miłe spędzenie czasu w naszym Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowego "POSEJDON" w Kunicach Ośrodek położony jest ok. 4 km od Legnicy nad brzegiem Jeziora Kunickiego. Zapewniamy dobrą obsługę oraz pomoc w organizacji imprez okolicznościowych, sportowych, rekreacyjnych i rozrywkowych.

Z A P R A S Z A M Y do zapoznania się ze szczegółową OFERTĄ i CENNIKIEM

Nasz adres:

Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy "Posejdon"  59-216 Kunice ul. Słoneczna tel. (076) 857-54-76

Oferta - cennik

Details

Zapraszamy do Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego "POSEJDON" Kunicach położonego nad brzegiem Jeziora Kunickiego. Zapewniamy profesjonalną obsługę oraz pomoc w organizacji imprez okolicznościowych, sportowych, rekreacyjnych i rozrywkowych. 

 • hotel z pokojami gościnnymi i salą konferencyjno-bankietową,
 • hangar i teren odkryty do przechowywania sprzętu pływającego,
 • 5 murowanych domków campingowych wyposażonych w pełny węzeł sanitarny, aneks kuchenny, sprzęt turystyczny, sprzęt RTV,pole namiotowe (miejsce na przyczepy i namioty, punkty podłączenia energii elektrycznej, ogólnodostępna łazienka z natryskiem, WC),
 • parking dla samochodów,
 • wypożyczalnię sprzętu wodnego i turystycznego,
 • wiatę z kominkiem z dostępem do WC,
 • pomosty do uprawiania sportów wodnych i wędkowania,
 • plac zabaw dla dzieci.

Dla zainteresowanych kompleksowym korzystaniem z infrastruktury OSW "Posejdon" istnieje możliwość ustalenia warunków na drodze negocjacji cen. Ceny zawierają podatek VAT. Członkowie Oddziału PTTK przy HM "Legnica", z aktualnie opłaconą składką członkowską są zwolnieni z wnoszenia opłaty za wejście na teren ośrodka.

Do pobrania na rok 2017:
cennik usług OSW "Posejdon"
Regulamin obowiązujący Wczasowiczów i Gości Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego "Posejdon" w Kunicach

Z A P R A S Z A M Y

Nasz adres:          

Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy "Posejdon"  59-216 Kunice  ul. Słoneczna  tel. (076) 857-54-76

Details

Zarząd Oddziału HM Legnica

Drozd Zbigniew

Prezes zbyszekd
Jędrasik Piotr
(Komandor Klubu Żeglarskiego "Posejdon")
Wiceprezes
Dąbrowski Marek
(Członek Zarządu Klubu Turystyki Pieszej "Sznurówa")
Sekretarz
Matczuk Piotr
(Prezes Klubu Turystyki Pieszej "Sznurówa")
Skarbnik
 
Zajączkowski Michał
(Wice-Komandor Klubu Żeglarskiego "Posejdon")
Członek

 

Komisja Rewizyjna

Ćwiklińska Anna Przewodnicząca
Lechota Michał Wiceprzewodniczący  
Kurek Joanna Sekretarz
Korus Ewa Członek
Garncarz Tomasz

 

Członek

 

 

Sąd Koleżeński

Kędziak Andrzej Przewodniczący
Kowalski Andrzej Sekretarz
Sobol Paweł Członek
Koziara Marek Członek

 

   

tdw logo napisy 100

   

Rajd Kaczawski 2019  

 • 51rajdkaczawski031
Kliknij na zdjęciu

   

Przystań w OSzW Posejdon  

 • przystan02
Kliknij na zdjęciu

   

Otwarcie Przystani Posejdon  

 • przystan201468
Kliknij na zdjęciu

   

Nasza oferta  

NASZA OFERTA:

Ośrodek Szkoleniowo- Wypoczynkowy "POSEJDON" 59-216 Kunice ul. Słoneczna tel. (076) 857-54-76

 

 

 
   

KOMUNIKATY

Prezes Oddziału HM Legnica Zbigniew Drozd

 

Zarząd Oddziału PTTK HML w Legnicy podjął uchwałę o zatwierdzeniu wysokości składek członkowskich na rok 2020 r. w wysokości: 60 zł składka normalna, 30 zł składka ulgowa.


 

   
© Oddział PTTK przy Hucie Miedzi Legnica